I Brønnøysunds Avis 12. Januar kan vi lese at Helgeland Miljøfisk påklager avslaget fra Mattilsynet på godkjenning av det landbaserte oppdrettsanlegget på Toft. Helgeland Miljøfisk AS mener Mattilsynet tar feil hva gjelder risiko for at sykdommer skal kunne spre seg i og fra anlegget.

Mattilsynet er en sektormyndighet som uttaler seg ut fra et uavhengig faglig grunnlag. Mattilsynet har dyktige folk som vurderer søknader grundig og disse fagfolkene har funnet søknaden fra Helgeland Miljøfisk uforsvarlig. Deres vurdering er at risikoen for spredning av sykdommer, og da særlig Pankreas Disease (PD) er stor. I tillegg blir anlegget på Toft liggende midt i en «branngate» myndighetene vil ha mellom oppdrettssone i sør og i nord for å hindre at PD sprer seg nordover fra Trøndelagskysten.

Naturvernforbundet har levert både høringsuttalelser og klage på vedtak i Toftsaken. I vår høringsuttalelse levert 30/12 i 2021 vedr. Helgeland Miljøfisk sin oppdrettssøknad skrev vi: «I et vedlegg til søknaden som heter «HM risikoanalyse fiskevelferd, smitte og smittsomme sykdommer» datert 06.05.2020 står det på side 1 at, sitat: «Risikovurderingen er et levende dokument som er, vil bli justert før oppstart, og under drift. Dette gjelder også tallfesting av risikoene. Nåværende tall er kun et utgangspunkt for anlegget.....». Enn videre står det øverst på side 2 i dette vedlegget at, sitat: «Risikovurdering for fiskehelse og fiskevelferd er på Helgeland Miljøfisk sitt anlegg (og) er gjennomført av Helgeland Miljøfisk selv.» (vår kursivering)

En midlertidig egenvurdering fra tiltakshaver selv er lite troverdig sammenlignet med vurderingen fra de uavhengige fagfolkene i Mattilsynet som også har et helhetlig ansvar for fiskehelsen generelt langs kysten. I tillegg er det på sin plass å nevne at utslippene av fôrrester og fiskerienes med potensielle smittestoffer fra det påtenkte oppdrettsanlegget med maksimal rensegrad på 60 prosent vil bli veldig omfattende. Det vil være utslipp tilsvarende en by på nærmere 100.000 mennesker, fordi produksjonsvolumet planlegges å være hele 26000 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) i året, noe som er 33 ganger en standardtillatelse.

Helgeland Miljøfisk drøfter også i en egenerklæring til søknaden mulige fiskesykdommer internt i anlegget. Oppdrettsnæringen sliter med å få bukt på luseproblematikken og en rekke andre sykdommer som sprer seg både som virus, parasitter og bakterier. Helgeland Miljøfisk regner den dødelige AGD som den laksesykdommen med størst risiko for å få smitte og utbrudd av. Ifølge nettsidene til Veterinærinstituttet kan den parasittiske amøben som forårsaker AGD (Paramoeba perurans), overleve i sedimenter (og i utstyr) og dessuten mange dager i flytestadier og derfor kunne spres over lange avstander. Naturvernforbundet vet at AGD har vært et problem langs Sør-Helgelandskysten en stund. I de semilukkede anleggene til Akvafuture døde mye smolt som hadde sykdommen for en tid tilbake. Dette betyr også at AGD allerede finnes i havet ikke langt fra Toftøya, det er en sykdom som til og med rammer semi-lukkede anlegg med et dypt vanninntak. Det er helt klart at denne sykdommen vil utgjøre en stor risiko for dette anlegget.

Som et tilsvar til avslaget fra Mattilsynet har Helgeland Miljøfisk bestilt en utredning av firmaet Åkerblå AS som konkluderer med at: «Risiko vurderes ikke å bli vesentlig forøket utover risiko som er til stede for spredning over produksjonsområdegrensen slik situasjonen er før anlegget eventuelt blir etablert.» Her engasjerte altså Helgeland Miljøfisk en utreder som ikke er uavhengig, men avhengig av oppdrettsnæringen for sitt virke. Naturvernforbundet minner igjen om størrelsen på Toftanlegget – 33 standardtillatelser.

NINA (Norsk institutt for naturforskning) har nylig sagt sitt om disse bindingene mellom tiltakshavere og utrederfirma. På oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund leverte de et prosjektnotat i august 2022 som skal danne grunnlaget for en diskusjon om bærekraftig arealbruk. I dette notatet konkluderer NINA slik: «Det er tiltakshaver selv som skal sørge for at det gjennomføres en konsekvensutredning. Dette skjer, som regel, i form av at et utredningsselskap engasjeres. Det at utredningene skjer på oppdrag fra utbygger kan svekke objektiviteten, og dermed også kvaliteten og troverdigheten. Vi foreslår nye regler som innebærer at båndene mellom utreder og utbygger brytes.»

Naturvernforbundet ser i sak etter sak at objektiviteten til kjøpte utrederfirma som, i dette tilfellet, Åkerblå AS ikke er til stede. Åkerblå har, ifølge proff.no og DN Investor, en omfattende eierstruktur, heriblant eiere som også har interesse i eller direkte knyttet til oppdrettsnæringen. Dette svekker tiltroen til selskapet. Dette gjelder ikke bare Åkerblå, men også andre, tilsvarende selskaper som leverer konsulenttjenester til næringen. (Se svar fra Åkerblå under innlegget. Red.)

Vi ser at Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren har skjerpet innholdskravene i søknader til nye oppdrettsanlegg. Naturvernforbundet er glade for at Mattilsynet ser galskapen i å plassere et slikt gigantanlegg på Toftøya, og vi støtter Mattilsynet i deres avslag på søknaden fra Helgeland Miljøfisk.

Kjærand Torgersen

Naturvernforbundet på Sør- Helgeland

Kaja Langvik-Hansen

Leder Naturvernforbundet i Nordland og medlem i fiske- og oppdrettsutvalget i Naturvernforbundet

Merk: Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group, skriver følgende om uavhengighet til BA: «Påstandene om Åkerblås manglende uavhengighet er ikke riktige. Vi vil for det første understreke at det ikke finnes noen eiermessige bindinger mellom selskapet og kundene. Alle avdelinger og de fleste tjenester levert av Åkerblå er i tillegg akkrediterte. Det vil si at ved siden av at Norsk akkreditering regelmessig reviderer våre rutiner og kvalitet på tjenestene, er de også en garanti for vår habilitet og upartiskhet.» Red.