Elevrådet på mellomtrinnet ved Nordhus skole har sett på vedlegget «Elevstemmen fokusdag», og ønsker å kommentere dette. På s. 3 «Sammendrag» i selve høringsdokumentet står følgende: «elevene har vært invitert inn som bidragsytere gjennom en fokusdag for elever i Brønnøyskolen i slutten av mai, der ungdommer selv hadde styring på dagen. Her kom «elevens stemme» klart til uttrykk om hva som skaper den gode skolen, det innebærer hva de synes er viktig i sin skolehverdag».

Klasserådene i 5.-7.kl tok utgangspunkt i dette og diskuterte følgende i klasseråd:

1. Har vår stemme kommet klart til uttrykk? Har vi som elever på Nordhus fått sagt klart fra om hva vi synes skaper en god skole?

2. Hva er bra med å gå på Nordhus skole? Hva synes vi er god kvalitet ved en skole?

Fra Nordhus skole var det fire elever fra elevrådet som deltok på fokusdagen. Verken elevene eller lærerne visste på forhånd hvilke spørsmål som skulle diskuteres. Spørsmål var derfor ikke på forhånd tatt opp til diskusjon i klasseråd eller elevråd, slik vi er vant til at det gjøres. Elevrådet mener at alle elevenes stemme ved Nordhus burde blitt hørt og ikke kun fire elevstemmer. Dermed mener vi at «elevens stemme» ikke er kommet klart nok til uttrykk i høringsdokumentet. «Vi tror aldri vi har fått sagt vår mening før i dag», sa en elev i klasseråd.

I høringsdokumentet står det ikke noe om hva som er god kvalitet ved Nordhus skole, så elevrådet ønsker å si noe om hva vi som elever synes er bra med å gå på Nordhus. Vi har sammenfattet noen punkter fra klasserådene:

* Nordhus skole har et stort, fint og variert uteområde med gode muligheter til å være i bevegelse. I vedlegget fra Fokusdagen (s. 9) står det at de elevene som deltok var «opptatt av et stort uteareal å aktivisere seg på», og det er elevrådet vårt enig i. På Nordhus skole har vi blant annet:

* Uteskoleplassen som brukes mye i undervisningen på alle trinn. Her er det bl.a. gapahuk, sandvolleyballbane og en stor hytte hvor vi kan fyre i ovn. På vinteren bruker vi akebakken mye, og den er laget av foreldre på dugnad.

* Ballbingen og idrettsanlegg med bl.a. basketballbane, løpebane og stor fotballbane.

* Variert natur som vi bruker mye i undervisningen, spesielt på uteskoledagene. Vi sykler til Torghatten på tur, utforsker livet i fjæra, går tur rundt Trimstien på Toft og opp på heiene.

* Sandkasse og mange lekeapparater på fremsiden av skolen.

* Skolen har aktivitetsledere som planlegger og leder aktiviteter i friminuttene.

* Vi kan spille musikk ute i friminuttene. Det er elever i 6.-7.kl som styrer musikken.

* Alle elevene på Nordhus er venner. Det er ikke mobbing, og vi synes vi er flinke til å ta vare på nye elever som kommer til oss. Mange er venner med hverandre på tvers av klassetrinn, og det er trygt å leke i lag både små og store.

* Nordhus er en helsefremmende skole og har fokus på mange aktivitetsdager hvor alle på skolen deltar. Vi har to lange friminutt i løpet av dagen og lang matpause. Dette liker vi godt. Lærerne bruker mye FAL (fysisk aktiv læring) i undervisningen slik at vi får rørt mye på oss i løpet av skoledagene. Noen av aktivitetsdagene vi har er:

* Maritim dag ved Fjellsøya gård. Her får elevene blant annet lære å ro og padle. Foreldre stiller opp med storbåter som vi kan være med i. Denne dagen er veldig populær, og vi har fått tilbakemelding fra ungdomsskoleelever at de savner denne dagen.

* Villmarksdag: ettermiddagsarrangement på uteskoleplassen med ulike aktiviteter og servering av mat. Denne dagen er godt besøkt av foreldre og andre i bygda.

* Nissemarsj til uteskoleplassen hvor det serveres gløgg og pepperkaker.

* Skøytedag på Torgvatnet, skidager og turmarsjer i nærområdet.

* Påskelunsj i gymsalen. 6.kl baker i mat og helse og forbereder denne lunsjen for alle på skolen.

Elevrådet synes det er fint med en skole både på denne siden av brua og skole på andre siden av brua. Da blir det nesten like langt for alle å dra på skolen. Slik det er nå kan nesten alle elevene på Nordhus gå eller sykle til skolen, og det er bra for både helsa og miljøet. Vi har en trygg skolevei uten så mye trafikk. Hvis vi skal ta buss til byen, blir det enda mere trafikk i byen. På fokusdagen under emnet «Transport» (s. 5) svarte to tredjedeler av deltakerne at de helst ville komme seg til skolen ved å gå eller sykle, og dette stemmer med hva vi på Nordhus ønsker. Majoriteten av deltagerne på fokusdagen var også «uenige i at det var bra med en stor felles skole, og synes det heller burde være flere mindre skoler» (s. 9).

Veldig mange av elevene er med på ulike aktiviteter i idrettslaget Sport Torghatten, og elevene ved Nordhus er bekymret for at idrettslaget blir lagt ned hvis skolen legges ned. Slik det er nå kan de fleste gå og sykle til trening.

Vi er veldig glade i skolen vår, og føler dette er en trygg skole å gå på hvor alle kjenner alle. Vi håper vi kan gå på Nordhus skole neste skoleår også.

Kilder: Skoleadministrasjonen med rektorer for alle skolene og representanter for de ansatte gjennom Utdanningsforbundet og Fagforbundet (2023). «Revisjon av Brønnøyskolen» – vedlegget «Elevstemmen fokusdag». Publisert 26.09.2023

På vegne av elevrådet,

Anders Flasnes Ødegaard (leder)

Lucas Aagård (nestleder)