Jeg er dypt bekymret for fremtiden til våre lokalsykehus. De to siste årene har jeg vært foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Helgelandssykehuset (HSYK). Ansatte ved HSYK har over lengre tid stått i krevende og tidvis ødeleggende prosesser knyttet til fremtidig sykehusstruktur og spesialisthelsetilbud for Helgelands befolkning.

Etter at styresaken til Helse Nord (HN) «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord» ble offentliggjort mot slutten av forrige uke, kjenner jeg på stor frustrasjon og ikke minst usikkerhet.

Frustrasjon er knyttet til at det har vært gjort mange grep i HSYK siste året som skal forbedre vår økonomiske situasjon, og mange av disse tiltakene vil fortsette å gi økonomisk effekt i tiden fremover. Det har vært høyt tempo i omstillingsarbeidet som har vært gjort så lang, og dette har skapt stor uro og usikkerhet blant allerede slitne ansatte. Jeg er redd for at vår organisasjon (HSYK) er såpass sliten og utmattet av denne «evige» kampen, at ansatte nå velger å slutte og vi sliter ekstra tungt med å rekruttere. Det gjøres en formidabel jobb ved HSYK hver dag, og ansatte leverer helsetjenester til befolkningen på Helgeland av høy kvalitet. Leger, helsefagarbeidere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre strekker seg meget langt for at vi skal kunne levere gode tjenester, men det finnes grenser for hvor langt og hvor lenge det går å jobbe under slike forhold.

Usikkerheten jeg føler på etter å ha lest ovennevnte styresak er knyttet til forslag til vedtak. Man trenger ikke lese mange linjer før uroen melder seg. Det ser ut for meg som Helse Nord legger opp til en ytterligere sentralisering av helsevesenet i Nord-Norge.

For HSYK sin del står vi midt oppe i sentralisering og effektivisering av driften, nettopp for å sørge for en bærekraftig og fremtidsrettet sykehusdrift på Helgeland. Jeg er redd for at vi nå kommer til å få nye pålegg fra HN om ytterligere utredninger og påfølgende tap av funksjoner fra vårt sykehus, og at det kommer nye og opprivende prosesser i HSYK som vil ta knekken på siste rest av arbeidsglede og lyst hos våre ansatte.

Det står blant annet i forslag til vedtak at man skal etablere ny funksjon og oppgavedeling som skal basere seg på en struktur som lar seg bemanne, og som sikrer økonomisk bærekraft. Dette kan det være vanskelig å si seg uenig i. Mine erfaringer fra tiden som tillitsvalgt de siste årene er at vi møter en arbeidsgiver som trykker stadig hardere på når det kommer til arbeidstid og arbeidstidsordninger for å løse bemanningsutfordringene i HSYK. Det oppleves ikke som at ansatte blir tatt på alvor. Det varsles om enormt arbeidspress, lange vakter, kortere hviletid mellom vaktene, hyppig overtidsarbeid, stadig mer komplekse pasienter og økte krav til rapportering og dokumentering. Ledelse og politikere har alt å tjene på å lytte til ansatte når det nå ropes høyere enn noen gang om krise i helsevesenet. En krise som det for øvrig har vært varslet om i en årrekke fra blant annet NSF. Hver dag i det norske helsevesenet brytes arbeidsmiljølovens (AML) bestemmelser i hopetall, for 2022 hadde bare HSYK mer enn 18.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Det er all grunn til å lytte til tillitsvalgte og ansatte. Vi er tross alt en meget viktig del av løsningen for å kunne skape et trygt og godt helsevesen for våre pasienter og innbyggere, og ikke minst gode og fremtidsrettede arbeidsplasser for våre ansatte.

Ansatte har mange gode og målrettede forslag til tiltak, men dette vil ofte ikke gi ønsket økonomisk effekt fort nok, og blir derfor ofte forkastet av beslutningstakere. Helse Nord skal sørge for forsvarlige og gode helsetjenester til ca. 9 prosent av landets befolkning. Denne befolkningen har en større andel eldre og er forholdsvis tynt spredt over et areal tilsvarende ca. 35 prosent av Norges totale areal. Det sier seg selv at det vil være dyrt å drifte helsevesenet i denne landsdelen. Vi må nå slå ring om våre lokalsykehus og søke sammen for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for fremtidens helsevesen i Nord-Norge før det er for sent.

Morten Jensen

Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Helgelandssykehuset HF