foto
Det er registrert 753 avvik ved sykehjemmet og hjemmebasert omsorg i Brønnøy i perioden januar 2020 til august 2021. En stor andel av disse er enten direkte eller indirekte knyttet til en utfordrende bemanningssituasjon, ifølge de ansatte.

753 avvik på 577 dager