Parti­leder sier gruppeleders avgang skyldes samar­beids­problemer med ordfø­reren