6. trinn ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole åpnet kommunestyremøtet med sang for kommunestyret. Foto: Bård Pedersen

Følgende saker står på sakskartet for møtet 13. desember:

 • Valg av nytt medlem til klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2023-2027

 • Nytt valg av medlem til Plan- og næringsutvalget for perioden 2023- 2027

 • Valg av nytt medlem til Utvalg for helse, oppvekst og kultur for perioden 2023-2027

 • Samarbeidsavtale for Interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning på Helgeland, IUA Helgeland KO

 • Valg til representantskapet - Digitale Helgeland IKS for perioden 2023-2027

 • Valg av samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager og skoler for perioden 2023-2027

 • Valg av medlem til bygdebokutvalg for perioden 2023-2027

 • Valg av medlemmer til representantskapet for AL Nye Gimle for perioden 2023-2027

 • Valg av kommunens representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmegler for perioden 2023-2027

 • Valg av medlemmer til Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2023- 2027

 • Valg av medlemmer til tilfluktsromsutvalg for perioden 2023-2027

 • Valg av representant til Helgelandsforum for høgre utdanning for perioden 2023-2027

 • Valg av medlemmer til Arkiv Nordland for perioden 2023-2027

 • Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer for perioden 2023-2027

 • Valg av medlemmer til reglementsutvalget for perioden 2023-2027

 • Valg av medlem til Tilsynsnemnd for elveforebygging for perioden 2023-2027

 • Valg av vigsler og stedfortreder for ordfører og varaordfører for perioden 2023-2027

 • Svar på søknad om investeringstilskudd til tømmerkai

 • Brønnøy Havn KF - 2. Budsjettregulering 2023

 • Brønnøy Havn KF - Forskrift om vederlag og godtgjørelse for vederlagspliktige områder i Brønnøy, priser 2024

 • Brønnøy Havn KF - Virksomhets- og økonomiplan 2024-2027

 • Egenbetaling Helse- og omsorgstjenester

 • Foreldrebetaling og matpenger i Brønnøy barnehage for 2024

 • Spillemidler 2024 - prioritering

 • Kommunale avgifter og gebyrer for vann, avløp, slaminnsamling, renovasjon og feiing for 2024

 • Fremtidig krisesentertilbud for innbyggere i Brønnøy kommune

 • Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027

 • Budsjettregulering

 • Invitasjon til tegning av aksjer i HADFAST AS

 • Høringssvar- strategi Visit Helgeland PS 118/23 Møteplan 2024

 • Lønns- og medarbeidersamtale med kommunedirektør 2023