Aquaculture Innovation har fått innvilget MTB på 1560 tonn på lokalitet Skjåvikodden i Brønnøy.

Fiskeridirektoratet slettet lokaliteten fra sitt register i april 2018, men på grunn av Pancrease Disease (PD) er det nå behov for å ta i bruk denne lokaliteten igjen.

Fylkesmannen vedtok i 2005 å gi utslippstillatelse på 1560 tonn. Siden det er over ti år siden velger Fylkesmannen å oppdatere tillatelsen.

Produksjonen er matfisk av laks, ørret og regnbueørret, og vil gjelde til 31. desember 2019.

«Samlet sett mener Fylkesmannen at risikoen for at den søkte biomassen vil medføre forurensning som overstiger tåleevnen til resipienten er lav. Dette gjelder for både nærsonen, hovedresipienten og tåleevnen til økosystemet», skriver Fylkesmannen i sin tillatelse.

Reagerer

På høringsrunden har Brønnøy Fiskarlag reagert sterkt på vedtaket fra fylkesmannen.

De sier Sjåvikodden har vært en plass for fiskere over generasjoner, og en plass man kan drive fiske hele året.

Leder i Brønnøy fiskarlag, Ken-Richard Hansen. Foto: Jøran Horn

De henviser til tidligere tillatelse, og at det skulle gjøres en evaluering vedrørende sameksistens. Brønnøy fiskerlag skriver de ikke har opplevd en slik evaluering, og sier i sitt høringssvar at det for deres del er helt utelukket med oppdrett på lokaliteten.

Ved Tyvika, like sør for Sjåvikodden, er det registrert låssettingsplass for sei og sild. Det er også registrert gyteområde for torsk og hyse i området, samt fiskeplass for såkalt passive redskap, som for eksempel garn og line.

Brønnøy fiskerlag mener det har blitt en vekst av oppdrettsanlegg i området, og at med en ny lokalitet vil det gå utover fiskeflåten.

«Det vil da bli enda et godt gyteområde, fiskefelt og en meget god kaste og låssettingsplass som vil forsvinne. Dette kan ikke Brønnøy fiskerlag godta», fortsetter de.

- Direkte feil

Svaret fra Brønnøy fiskerlag kommer sammen med Nordland fylkes fiskarlags høringssvar.

De ber om at søknaden avslås.

I likhet med Brønnøy fiskerlag stiller de spørsmål ved observert aktivitet i området, gjort av søker Aquaculture Innovation.

Fiskeridirektoratet har opplyst til fylkets fiskerlag at de har vært i kontakt med søker muntlig, som sier aktiviteten dreier seg om fjerning av fortøyningsdeler som ikke skal brukes om det blir innvilget ny tillatelse.

«Nordland Fylkes Fiskarlag stiller spørsmål ved at fiskerimyndighetene ikke har stilt krav om nærmere dokumentasjon fra søker før de konkluderer i saken», skriver de.

Videre reagerer de på det de mener er direkte feilaktige opplysninger i søknadsskjemaet fra Aquaculture.

I søknaden har oppdrettsfirmaet svart «Nei» under punkt 2.2: Annen/bruk andre interesser i området og Alternativ bruk av området.

Fiskarlaget sier de har opplyst om betydningen for fiskere av stedet til fylkeskommunen, i tillegg til at kunnskapen om Sjåvikodden som fiskeplass er lett tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy.

«På bakgrunn av ovenfor nevnte feil og mangler ved søknaden stiller vi spørsmål ved at den ikke har blitt avvist», skriver de avslutningsvis i sitt høringssvar.