25 nye skogområder i syv fylker ble vedtatt vernet i statsråd i dag. Blant de nye naturreservatene er Oksbåslia i Bindal. Det er også vedtatt en utvidelse av eksisterende Eidvatnet naturreservat i Bindal.

Fylkesmannen i Nordland beskriver verneområdene slik:

"Oksbåslia er ei bratt li på nordsida av Tosenfjorden i Bindal kommune. Heile nordsida av Tosenfjorden er relativt varm og har derfor generelt ein svært rik flora. Dette området har også kalkgrunn (marmor). Det er registrert ein lokalitet med sørvendte berg og rasmark i naturbase med verdi A. Nordlandsasal som er endemisk for Bindal kommune veks her. Det finst også andre interessante artar som murburkne og kalktelg. Registreringane er gamle, og Fylkesmannen har anbefalt at området kartleggast på nytt i løpet av feltsesongen 2017. Eigedommen ligg innanfor Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Eidsvatnet ligg i Bindal kommune i tilknytning til Eidvatnet naturreservat, mellom Ursfjorden og Tosen. I naturbase er det registrert ein kystgranskog med verdi A og ein lokalitet av naturtypen rasmark med verdi C. Dette er gamle registreringar, og området vart kartlagt på nytt i 2016. I kystgranskogen er det også innslag av lauvskog og her finst det artsrike lungeneversamfunn. Overgangssona mellom fjellet og stranda er svært kalkrik. Her finst kalkkrevande karplanter og mosar. Den andre lokaliteten er dårleg beskreve i naturbase. Dette er ei utviding av eit eksisterande verneområde, og vil tilføre naturreservatet ytterlegare kvalitetar. Berggrunnen består hovudsakeleg av glimmergneis, men lengst nord i lokaliteten, på sørsida av Fjellvatnet, er det litt marmor. Eigedommen ligg innanfor Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt". Se kartlokalisering her

Regjeringen mener områdene er viktige for et stort antall truede arter.

– Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. Hundrevis av insektarter og sopparter, og enkelte fugler, er for eksempel avhengige av død ved og gammel skog. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

14 av de nye verneområder ligger i Troms og eies av Statskog SF. De øvrige områdene er frivillig vern av privateid skog.  Totalt er det vernet om lag 117 kmnytt verneareal, hvor ca. 63 kmer produktiv skog, heter det i klima- og miljødepartementets pressemelding.