Vogntog involvert i trafikkulykke ved Tosenkrysset