Det fremgår i oversendelse av klage til endelig behandling fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet i Trondheim, datert 19. juni i år.

Saken gjelder oppdrettsfirmaets søknad om midlertidig biomasseøkning for matfisk på lokaliteten Lislmåsøya i Brønnøy kommune.

Søknaden har bakgrunn i at Bindalslaks i 2013 fikk innvilget midlertidig utvidet utslippstillatelse på 4680 tonn ved Lislmåsøya.

Den opprinnelige tillatelsen lå på 3120 tonn.

Søkte om 5460 tonn

I 2017 søkte Bindalslaks om videreføring av midlertidig tillatelse, og øke ytterligere til 5460 tonn.

I september samme år avslo Fylkesmannen forslaget, og fikk en måned senere påklage fra Bindalslaks på vedtaket.

Bindalslaks går i sin klage inn på hvordan Pancrease Disease (PD) har påvirket deres utsett av fisk i både Bindal og Brønnøy, samt Mattilsynets begrensninger når det kommer til flytting av fisk mellom lokaliteter.

Bindalslaks fremmer i sin klage at lokaliteten, basert på tidligere produksjon og miljøundersøkelser, viser god bæreevne, og henter seg raskt inn etter stor produksjon.

Firmaet sier også at om vedtaket blir stående, med en gjeldende biomasse på 3120 tonn, vil det medføre en gjennomsnittlig slaktevekt på rundt to kg per fisk. Alternativt vil de måtte destruere store mengder av fisken for å kunne føre den frem til slaktevekt.

Begge alternativ sier de vil medføre store tap for bedriften.

Forstår situasjonen

Fylkesmannen oppgir i oversendelsen til Miljødirektoratet at de mottok informasjon fra selskapet om behovet for økt MTB som følge av PD-situasjonen.

Videre skriver Fylkesmannen at området opplevde svært høy belastning når det var MTB på 4680 tonn, men at lokaliteten har restituert seg.

Fylkesmannen sier de kjenner til den vanskelige situasjonen etter utbruddet av PD i Tosenfjorden, og mener de har strukket seg langt når det kommer til midlertidige tillatelser ved andre lokaliteter i selskapets eie.

Flere undersøkelser har blitt gjort ved anlegget, noe som gjør at Fylkesmannen videresender klagen til endelig behandling hos Miljødirektoratet med merknad om at bæreevnen til Lislmåsøya ikke bør overskride tildelte 3120 tonn, som følge av dokumentasjonen de har fått tildelt.

De ber om at søknaden fra Bindalslaks på 5460 tonn dermed avvises.

«Ut fra biomassen man søker om vil man mest sannsynlig få svært dårlig tilstand ved Lislmåsøya, og Fylkesmannen mener også at dette kan gjøre at lokaliteten ikke vil restituere seg som forventet», skriver de i sin konklusjon.