Innbyggere i Bindal er både fortvilet og frustrert over den dårlige veistandarden. Det er stort etterslep på vedlikehold, og veiene blir verre for hvert år.

Det har vært luftet tanker om at ved å gi fylkesveien status som riksvei så ville det tilflyte mer midler til opprusting og vedlikehold. Dette tviler stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen på.

- Nei, det har jeg ikke noe tro på. Fylkesvei 17 har vært riksvei tidligere, og det ble ikke gitt mer penger til opprusting da heller. Det blir enda flere som må dele på veimidlene. Men at veiene i Bindal og resten av  Nordland er i dårlig forfatning nå er det ikke vanskelig å være enig i, sier Berg-Hansen.

En reduksjon på 284 millioner

- Hva kan gjøres for å forbedre veivedlikeholdet, og kan du påvirke som stortingsrepresentant?

- Jeg kan ikke gjøre så mye med pengespørsmålet som det er i dag. Da den sittende regjeringen kom til makta ble fordelingsnøkkelen endret, og dette utgjorde store reduksjoner til fylkene. Det pågår nå en storstilt sentralisering, og distriktene blir tapere. I mitt siste år som stortingsrepresentant vil jeg jobbe hardt for å få en ny regjering ved neste valg. Da vil det bli mer penger til fylke og kommune.

Hun opplyser at reduksjonen til Nordland fylkeskommune er totalt på 284 mill, med full virkning fra 2020, etter at regjeringen la om fordelingsnøklene.

- I tillegg ville Arbeiderpartiets forslag til Statsbudsjett gitt fylkene dobbelt så stor vekst i frie midler i fjor. Regjeringen og stortingsflertallet bevilget 300 mill, mens vi foreslo 600 mill, og da gjelder denne summen alle fylkene.

Direkte kontakt med Statsmininisteren

- Den sittende regjering har valgt å gi skattelette til de rikeste, og man kunne ha fått til mye asfalt for disse pengene. Som det er i dag må Nordland fylke fordele de reduserte midlene på flere oppgaver, som tannhelse og videregående skole. Ungdommene våre har rettigheter i forhold til skole, og da blir det mindre til samferdsel, så dette er ikke så enkelt. Tidligere ble det også tildelt regionale utviklingsmidler til fylkene som kunne fordeles ved spesielle behov. Dette er også kuttet nå, sier Lisbeth Berg-Hansen

- Som situasjonen er i dag er mitt beste råd at næringslivsrepresentanter skriver brev til Statsministeren om dette, samt å bruke de kontakter man har i systemet, sier hun.

Hun håper imidlertid at den kommende Nasjonale transportplanen har mer penger til fordeling på samferdsel.