Mandag 20. august inviterer Vevelstad kommune til informasjonsmøte angående sentrumsplan for kommunen.

Det melder kommunen på deres nettsider.

Møtet skal inneholde en presentasjon av utkastet til planen, som skal dekke området fra Rådhuset til Vevelstadgården.

I tillegg er det ønsket en aktivitetspark foran skolebygget.

I planutkastet står det at det første gang ble utarbeidet en sentrumsplan for Vevelstad i 2009. Kommunen mener det er nødvendig å oppdatere planen i forhold til hva som er ønskelig nå.

«Vevelstad oppfattes i dag av mange reisende som et sted man kjører igjennom, i likhet med mange andre tettsteder i landet, men Vevelstad bør være et sted man kommer til» skriver de i planen.

Videre står det også at det er et ledd i regjeringens mål om at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Ønsker utescene

– Det er en plan for utvikling av sentrumsområdet. Det startet for mange år siden, men har ligget i brakk en stund. Nå begynner vi å nærme oss noe, sier ordfører i Vevelstad kommune, Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Hun sier de nå har fått tegninger de kan legge frem for innbyggerne på møtet, og er spent på å høre hva folk sier.

Etter innspill håper de å få vedtatt en plan i kommunestyret for hvordan det til slutt skal se ut, og deretter søke midler hos Nordland fylkeskommune gjennom stedsutviklingsmidler. Søknadsfristen løper ut i februar.

Hun sier mye av planen går på endringer av trafikkbildet i sentrum, men at det også er tenkt en aktivitetspark på området mellom fylkesvegen og skolen. Andreassen sier det er mye av innholdet som må vurderes videre i samspill med flere.

– Det vi ser for oss er en utescene, musikkbinge, sitteareal og litt apparater for fysisk utfoldelse, noe sånn som en tuftepark, forteller hun, og sier det dermed blir et sted både for sosiale settinger, men også aktivitet og kultur.

Ordføreren sier de også er i samtaler med Coop, og uttrykker at også de tenker å få utført noen grep på deres område.

– Ladestasjon for bil er sterkt ønskelig. Coop har sendt søknad angående det, forteller hun, men legger til at hun ikke vet mer angående den saken presist.

For tenåringer og voksne

Kommunen skriver i sin plan at andre deler av skoleområdet rundt dekker det meste av aktiviteter for barn og ballek, ønsker de å tilrettelegge aktivitetsparken mer for tenåringer og voksne. «Det kan også være hensiktsmessig å legge opp til aktiviteter i aktivitetsparken som ikke er typiske eller som man finner tilsvarende av i skolegården» skriver de i planen.

Trafikksikkerhet i fokus

Som hovedformål legger kommunen opp flere punkter angående trafikksikkerhet.

I og med at sentrum ligger langs fylkesveg 17, sier de i planen at det er stort behov for å tydeliggjøre grensene i trafikkarealene for bilister og myke trafikanter.

I tillegg ønsker de å legge til rette for at man skal kunne gå eller sykle istedenfor å velge bilen.

Et ønske er å anskaffe to flere gangfelt over hovedveien. Den ene nord for innkjørselen til Industriveien ved Coop Marked, den andre ved innkjørselen til Vevelstad Gjestegård. Sistnevnte har Statens vegvesen gitt uttrykk for at de ikke ønsker, står det i planen.

Kommunen ønsker i tillegg tre til fire fartsdumper over fylkesveien langsmed sentrum, som må avklares med Vegvesenet.

Barnehage og skole

Det legges opp til såkalt «kiss and ride» på sørsiden av barnehagen, samt en rundkjøring for å kunne snu uten å måtte rygge. Samtidig har kommunen lagt inn arealet for hvor utvidelsen av barnehagen er tenkt.

Arealet mellom skole og barnehagen som nå blir brukt som parkeringsplass, er tiltenkt som sykkelparkering for barnehagen. Parkeringsplass for ansatte ved barnehage og skole er tiltenkt på nord- og vestsiden av Allbrukshuset. I planen oppgir kommunen at de ser at dette blir ekstra gangavstand for ansatte, og at det er stor sannsynlighet for at arealet vil bli brukt til parkering likevel. «Det bør være god informasjon på stedet om at det ikke skal parkeres her. Det er ønskelig å tilrettelegge for sykkelopplæring ved opptegning av sykkelløyper på den asfalterte flaten» skriver kommunen.