Innkreving av lån på 25 millioner gitt til Brønnøy Havn

Avklaringer mellom Brønnøy kommune og Brønnøy havn

Brønnøy Havn - Budsjettregulering 2022

Brønnøy Havn - Forskrift om vederlag og godtgjørelse for vederlagspliktige områder i Brønnøy, priser 2023

Brønnøy Havn - Virksomhets- og økonomiplan 2023-2026

Regulering investeringer og nye hovedoversikter budsjett 2022

Lokal retningslinje om tilskudd til ikke kommunale barnehager i Brønnøy

Foreldrebetaling og matpenger i Brønnøy barnehage for 2023

Endring av SFO-satser 2023

Egenbetaling helse- og omsorgstjenester 2023

Spillemidler 2023 - prioritering

Bosetting av flyktninger 2023

Renovasjonsgebyr 2023

Interkommunal Legevakt Sør-Helgeland

Interkommunalt samarbeid om brann- og redningstjeneste for Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad

Kommunalt oppgavefellesskap Digitale Helgeland

Ny behandling - Organisering - politiske styrer, råd og utvalg

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Godkjenning av møteplan 2023

Tilstandsrapport for grunnskolen 2022

Lønns- og medarbeidersamtale med kommunedirektør

Etablering av nytt datterselskap i Helgeland Kraft AS (unntatt offentlighet)