Fylkes­tinget erklærer støtte til folke­høgskoler for alle, inklu­dert pensjo­nister