Det har stormet rundt Bindal formannskap, og forslagstiller Tor-Arne Aune (Ap) etter en kulturmiddeltildeling i forrige uke. Bindal kommune fordeler per i dag kulturmidler på 175.000 kroner ut fra bestemte kriterier, og summen fordeles på tre potter. Idrettsmiddel-potten er den største, og er på 85.000 kroner. Dit søkte Indre Bindal skytterlag om et tilskudd, men de endte opp uten å få midler.

Aune la fram et forslag som støttet Bindal idrettsråds forslag der de påpekte at idrettspotten skulle etter de gjeldende retningslinjene fordeles på lag som er medlem av Norges idrettsforbund. Aunes forslag ble vedtatt med tre mot to stemmer. Rådmannen innstilte i sitt saksframlegg til møtet at Indre Bindal skytterlag skulle få et tilskudd på 14.000 kroner.

Legger seg flat

- Jeg har aldri sagt at skyting ikke er en idrett. Skytterlaget gjør en utmerket jobb, men sånn som jeg tolker retningslinjene skal midlene i idrettspotten tildeles lag som er medlem av Norges idrettsforbund, og det er ikke Indre Bindal skytterlag per i dag. Så det står jeg for. Men søknaden skulle ha blitt omprioritert og kommet inn i en av de andre pottene. Det ble ikke gjort, og det legger jeg meg fullstendig flat for. Det gikk litt for fort i svingene under voteringen, og det beklager jeg dypt, sier Aune.

Han sier også at noen kanskje synes han er rigid i forhold til retningslinjene, men det får stå sin prøve.

- For noen år siden delte Bindal kommune søknadene for kulturmidler til idrett inn i to underkategorier. I den første kategorien skulle det tildeles midler til lokale idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund. Den andre kategorien var tiltenkt andre lokale idrettstilbud som ikke ligger under dette forbundet. Men denne inndelinga har blitt borte på veien. Jeg vet ikke hvorfor. Hadde denne praksisen blitt videreført så hadde vi fulgt retningslinjene, etter min mening.

En gjennomgang av retningslinjene

- Jeg har også registrert at andre kommuner har ulik praksis når det gjelder tildeling av kulturmidler. Noen tildeler ikke idrettsmidler til skytterlag som står utenfor Norges idrettsforbund, mens andre gjør det. Det er på tide å ta en gjennomgang av retningslinjene for tildeling av kulturmidler i Bindal sånn at vi har klare linjer å forholde oss til. Skytterlaget må også gjerne bli en del av idrettsrådet. Jeg rettet et spørsmål til administrasjonen i møtet hvorfor ikke skytterlaget er en del av Bindal idrettsråd, men det fikk jeg ikke noe svar på, sier Tor-Arne Aune.

- Men som sagt jeg beklager så veldig mye at Indre Bindal skytterlag ikke fikk tildelt midler fra en av de andre to gruppene. Potten med kulturmidler som blir fordelt på lag- og foreninger kunne ha vært en mulighet. Dette var en stor glipp, sier Tor-Arne Aune.

Bindal idrettsråd her representert ved Frode Næsvold (t.v.) Tor-Arne Aune (Ap) og rådmann Knut Toresen.