Milli­ardbud­sjett, men kirur­gisk avde­ling foran krevende utford­ringer