Posisjon og opposisjon i Bindal kommunestyre var delt i synet på om flerbrukshallen på Terråk skulle bygges nå, eller utsettes til et byggetrinn to. Etter avstemming fikk posisjonen flertall.

Det har vært et ønske gjennom mange år å få en idrettshall på Terråk. Sist saken sto på agendaen var i fjor i forbindelse med at vedtaket om renovering av Terråk skole kom på sakskartet. Da ble det vedtatt at de foreliggende tegninger skulle sees på en gang til for om mulig finne en rimeligere løsning. På torsdag behandlet Bindal kommunestyre saken på nytt. Sjøl om rådmannen anbefalte et rimeligere alternativ (alternativ 1), gikk flertallet i kommunestyret for det opprinnelige alternativet (alternativ 2). Dette ble framlagt av Bindal Ap.

Kostnadsreduksjon på vel 5 millioner

Rådmannen skrev i sitt saksframlegg: «Kommunestyret vedtok i budsjett/økonomiplan i sak 141/15 å realisere utbygging av hall/skole til en samlet kostnadsramme på kr 85.000.000,- eks mva. Dette vedtaket forholder rådmannen seg lojal til. Det må imidlertid bemerkes at rådmannens anbefaling var renovering/ombygging av Terråk skole innenfor en ramme på 47.070.000,-, dette basert på den framtidige økonomiske situasjon for Bindal kommune. Med bakgrunn i bestilling fra kommunestyret om alternativ skoleutbygging, basert på dagens skolestruktur og den innsats som arkitekt og plankomite har lagt i dette, vil rådmannen anbefale alt. 1, som gir en kostnadsreduksjon på kr 5.290.000,-. Dette med bakgrunn i at areal gir rom for 110 –120 elever og at dette alternativet er mest økonomisk fordelaktig».

Uten hall

Bindal Venstre ved representant Mona E. Hald la fram et forslag som gikk på bare renovering av Terråk skole i denne omgangen, begrenset oppad til kr. 41.730.000. Ny hall med håndballstørrelse burde utsettes til befolkningsgrunnlaget var stort nok, og behovet tilstede. Eksisterende hall skulle renoveres innenfor en kostnadsramme på 4 millioner kroner, og miniatyrskytebane skulle ikke inngå i utbygginga.

– Vi skal bosette flyktninger, og må ha trua på framtida. Skolen er kjempeviktig. Mener dere at vi skal koste flere millioner på den eksisterende gymsalen nå? Det vil være bortkastet i 2017, sa Britt Helstad (Ap)

Bygge for framtida

– Vi kan ikke gjennomføre full eiendomsskatt fra dag en, hvordan mener Ap at dette skal finansieres da? Spurte Elling Bøkestad (H).

Rådmannens forslag til vedtak med alternativ 1, ble nedstemt, og flertallet avgjorde at både skole og hall skal realiseres.

– Jeg er glad for at vi har kommet så langt som vi har, vi skal ikke bygge halvgodt. Vi skal ha morgendagens skole, sa Ruth Skjelsvik (Ap)

Vedtaket:

1. Terråk skole renoveres/ombygges med utgangspunkt i tegninger av 5. oktober utarbeidet av arkitekt Jon Olsen AS, jf. vedta i k-sak 141/15.

2. Flerbrukshall Terråk realiseres i 2016 innenfor en samlet ramme for skole/hall på kroner 85.000.000 eks. moms med låneopptak

3. Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud innen kostnadsrammen.

4. Flerbrukshallen skal ha størrelse 25x45 meter (handballbane) da dette gir best totaløkonomi i prosjektet.

5. Det skal arbeides aktivt opp mot departementet med tanke på finansiering (offentlig tilskudd).

6. For å oppnå en optimal løsning på skole og hall, gis byggekomiteen mandat til å foreta enkle tilpasninger innenfor kostnadsrammen, herunder sceneløsning.

7. Miniatyrskytebane søkes innarbeidet innenfor rammen.

8. Flerbrukshallens driftskostnader finansieres med forventet inntekt av eiendomsskatt på næringseiendommer, fritidseiendommer, våningshus og boliger kr. 1.825.000 kroner, samt bruk av disposisjonsfond kr. 178.000