Brønnøysunds Avis har tidligere omtalt Norsk Havbrukssenter Visnings (NHV) ønske om å utvide med en ekstra merd i anlegget sitt ved Laholmen.

Merdens plassering er utenfor lokalitetens ytterpunkter, derfor søkes det om dispensasjon.

Frykten er at tettheten skal bli for høy når fisken blir større, og at de dermed er avhengig av at fisken flyttes til en annen lokalitet.

Vedtok avslag

Nå har Fiskeridirektoratet kunngjort sitt vedtak.

Der velger de ikke å gi tillatelse til utvidelsen, ettersom den nye lokaliteten ikke er klarert i henhold til laksetildelingsforskriften, og dermed ikke kan dispenseres fra akvakulturdriftsforskriften.

Påklager vedtaket

NHV har påklagd vedtaket.

De mener det ikke er noe hinder for dispensasjon.

«I Vedtaket er det vist til laksetildelingsforskriften $ 29 andre ledd som oppstiller krav om innhenting av ny klarering ved "utvidelse av biomasse på lokalitet eller endring av areal" og at fylkeskommunen er rette instans til å behandle denne typen søknader. NHV mener at dette ikke er til hinder for dispensasjon fra akvakulturdriftsforskriften $ 8» skriver de i klagen.

I avslutningen skriver de at Mattilsynets påpekninger om at fiskevelferden må bedres gjør at det haster å få en avklaring.

De anmoder derfor Fiskeridirektoratet om at klagesaken prioriteres.

Paul Birger Torgnes i NHV sier klagen ble behandlet fredag av direktoratet og har blitt oversendt Nærings- og fiskerdepartementet for endelig avgjørelse.