Forslaget til skogvernet ligger ute på høring med 1. november som frist for å komme med innspill. Fylkesmannen foreslår å verne 479 dekar i Etterseterbekken i Vefsn, Ursvatnet i Brønnøy med 7066 dekar, en utvidelse av Eidsvatnet naturreservat i Bindal med 3000 dekar og Oksbåslia, også dette i Bindal, med 3352 dekar. Totalt et forslag om å verne 13.879 dekar skog i disse fire områdene.

Stortinget vedtok i 2002–2003 at frivillig vern er en viktig strategi for det framtidige skogvernet i Norge. Dagens regjering sier de vil videreføre det langsiktige arbeidet med skogvern og øke det frivillige skogvernet. Frivillig vern innebærer at skogeier tilbyr staten vern av egen skog. Dersom det fremmes et forslag om vern for det aktuelle arealet skal det gjennomføres forhandlinger med grunneier om avgrensning, verneforskrifter og økonomisk erstatning. Formålet med vernet er å bevare områder som er forholdsvis urørte og med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturløyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Alle de fire områdene er foreslått vernet som naturreservater. Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite er tillatt. I verneplanen som nå er ute på høring, står det at det foreløpig ikke er inngått avtale om frivillig vern for noen av områdene.