Tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nordland fylke

Sør-Helgeland har protestert mot forslaget til skolestruktur 2021 - 2025. I dette leserinnlegget skriver politikere partiene i fylkesråd at de stiller seg bak forslaget.  Foto: Simon Aldra

Det er krevende å lage en tilbudsstruktur for hele Nordland som treffer alle, når man har et nedtrekk på 54 millioner innenfor denne sektoren og synkende elevtall

Debatt

Det har vært flere utspill fra Helgeland i media de siste ukene rundt sak om 4-årig tilbudsstruktur for videregående skoler i Nordland.

Formålet med innføring av den nye modellen er å øke forutsigbarheten for elever, foresatte, skolene og arbeidslivet. Dette vil frigjøre tid hos skoler og skoleeier til å realisere Nordlandsmodellens mål om full gjennomføring for elevene og godt læringsutbytte. Endringene tilsvarer en total nedgang på antall linjer mellom en og to prosent sammenlignet med dagens struktur. De økonomiske rammefaktorene og lavere elevtall er lagt til grunn for den nye strukturen. I forslag fra fylkesrådet til budsjett og økonomiplan er det satt av 8,5 milliarder til utdanning. Utdanning og samferdsel utgjør ca. 80 prosent av driftsbudsjettet til fylkeskommunen. Nordland fylkeskommune har over flere år hatt store nedtrekk på inntektssiden, og vi har måtte ta ned kostnadene på nesten en halv milliard. Nordland fylkeskommune mister store inntekter fordi det er færre 16-19 åringer i Nordland, og regjeringas innfasing av nytt inntektssystem.

Det er krevende å lage en tilbudsstruktur for hele Nordland som treffer alle, når man har et nedtrekk på 54 millioner innenfor denne sektoren og synkende elevtall. Nordland har 16 videregående skoler og 28 studiesteder. Dessverre klarer man ikke med den elevnedgangen vi har hatt og som fortsetter fremover å beholde alle linjer på alle steder.  Noen plasser vil man være fornøyd, dessverre andre plasser misfornøyd.

Nordland har 1500 færre elever fra 2012 -2020 og denne trenden fortsetter. Frem til 2023 går elevtallet ytterligere ned med 350.  Det er all grunn til å fokusere på tiltak for å snu denne utviklingen

Samarbeidspartiene har jobbet fram innstillingen i saken om tilbudsstruktur i fellesskap. Det er krevende å tilpasse tilbudsstruktur til synkende økonomi og elevtall, men både Ap, Sp, SV og Krf stiller seg bak den innstillingen som nå foreligger.

Mona Nilsen

Arbeiderpartiet


Karl Hans Rønnning

Senterpartiet


Christian Torset

SV


Dagfinn Arntsen

Krf