Fagforbundet forventer en tydeligere politisk ledelse

Flate kutt er en lettvint måte å unngå å ta viktige men vanskelige valg

Randi Bugten og Helene Vågan 

Debatt

Fagforbundet har sammen med de øvrige forbundene påpekt tidligere at budsjettprosessen ikke har vært grei i forhold til involvering. Vi tenker det er viktig å se på formålet i hovedavtalen når man jobber med budsjett:

Vi viser da til hovedavtalenes §1-1 Formål

Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrat bidra – gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne.

Målet er gjennom videreutvikling av kommunesektoren å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes.

Viser også til hovedavtalens § 1-2 Samarbeid

Kommunesektoren er i stadig endring. Innbyggere og brukere har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder så vel omfang som kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, de tilsatte og deres organisasjoner overfor nye utfordringer med hensyn til samarbeid. Innenfor rammen av vedtatt økonomiske og politiske mål vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene. Partene er enige om at det er viktig for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom kommunen og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former.

De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkelte arbeidsplass.

Målsetningen er at eventuelle problemer som måtte oppstå i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal søkes løst gjennom ordningen med de tillitsvalgte. Partene er derfor enige om betydningen av et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter retningslinjer som er fastsatt i denne avtalen.

Fagforbundet skjønner at det ikke er mulig med gode prosesser nå, da det ikke er tid til det. Alle hovedtillitsvalgte (HTV) ble innkalt til møte med konstituert rådmann Frank Nilssen og ledergruppen 11.november 2020 og fikk lagt frem forslaget fra administrasjonen. Vi fikk da anledning til å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger. Vi ble også lovet at vår skriftlige tilbakemelding på budsjettet skulle følge saken videre til politisk behandling.

Fagforbundet velger å komme med noen betraktninger:

Fagforbundet er fullt klar over den økonomiske situasjonen Brønnøy kommune står i, og utfordringer knyttet til demografi.

Fagforbundet forventer en tydeligere politisk ledelse. En ledelse som har kontroll og visjoner om hvilken kommune vi ønsker å være og hvilke tjenester som skal leveres. Men da må man jobbe med dette gjennom hele året, og ikke bare i forhold til budsjett.

Fagforbundet er opptatt av en helhetlig tenking, hva, hvem og hvorfor, og rett person på rett plass med rett kompetanse. Rett tjeneste til rett tid med en gjennomtenkt kvalitet. Et slikt arbeid henger nøye sammen med det kontinuerlige arbeidet med kompetanseplanen vår.

Hvordan kan man komme seg dit?

Det første man må slutte med er ostehøvelkutting, det fører til en utarming av organisasjonen. Med det resultat at vi bruker alle pengene på lønn, men nødvendigvis ikke på rett kompetanse. Flate kutt er en lettvint måte å unngå å ta viktige men vanskelige valg. Fagforbundet oppfordrer ikke til å kutte i tjenestene, tilbud eller bemanning, men vi kan heller ikke sitte å se på at kvaliteten på tjenestene settes under press fordi arbeidsgiver ikke tar veloverveide og helhetlige beslutninger.

Et godt eksempel på utarming er: En elev i andre klasse uttalte at han syntes skolen var kjedelig. Ved spørsmål om hvorfor er svaret: Det er ingen gravemaskiner her og syklene er ødelagt. Han blir så spurt om hva som skal til for at det skal være artig? Svar: Kjøp inn noen gravemaskiner til sandkassen og kanskje fire store sykler. Poenget vårt er at vi må ikke kutte så mye i budsjettene at handlingsrommet for å skape gode tjenester og opplevelser blir borte.

I fremlagt budsjett har oppvekst per i dag et for høyt driftsnivå. For at man skal lande på rett nivå mener vi man må se på hvordan man bruker de ressurser man har innenfor oppvekst og hvilken kompetanse man har, men like viktig hva man mangler for å få en sunn og kvalitetsmessig tjeneste. Med fallende barnetall er det ikke mulig å drifte som tidligere. Men får man starter på å kutte stillinger må man vurdere hvor man skal og hvordan man skal komme seg dit. Her tenker Fagforbundet det er viktig å tenke rett person, med rett kompetanse til rett tid.

Vi kan ikke være kjent med at skolene har stort sykefravær pga. arbeidsbelastning uten å ta tak i grunnen. Det er en stor utfordring med adferd av ulik karakter blant elever. Fagforbundet er av den oppfatning at disse utfordringene ikke tas på alvor. Vi stiller spørsmål ved om kommunen har tatt i bruk rett kompetanse til å håndtere dette, eller er det slik at det settes inn uhensiktsmessige tiltak som kanskje er med på å forverre situasjonen for alle parter. Fagforbundet mener skoler og barnehager må rustes for fremtiden. Med det mener vi at man må gå gjennom organiseringen og se på om man jobber rett og bruker de menneskelige ressursene rett og ikke minst må vi se på om vi har rett kompetanse til å løse dagens utfordring.

Fagforbundet mener det viktig med gode barnehager og skoler for å sikre gode oppvekstsvilkår. Og vi mener kommunen er avhengig av det fortsatt å være en attraktiv kommune å bo og jobbe i, vi må skape et godt omdømme rundt dette for å være en attraktiv kommune folk ønsker å flytte til.

Helse og velferd

Fagforbundet mener politisk ledelse må ta et klart valg om hvordan denne tjenesten skal være og hva det er vi skal satse på. Helse og velferd skaper en forventning om at man skal se på hele livet til mennesket.

Det må tas et klart standpunkt om hvor mange sykehjemsplasser man skal ha, vi mener også man må se på hvordan disse plassene skal fordeles mellom demente og øvrige plasser. Vi har i dag sykehjemmet organisert som bogrupper, dette er en utfordring i forhold til bemanning. For å sikre heldøgns bemanning rundt 8 pasienter krever mange hoder, og resulterer i mange deltidsstillinger. Og deltidsstillinger er ikke ønskelig i forhold til kvalitet, forutsigbarhet for pasient og ansatt. Deltidskultur avler deltid og fraværskultur.

Dersom man skal satse på hjemmebaserte tjenester og ha mål om at man skal bo hjemme lengst mulig, må man ha en klar formening om hva det betyr. Det ene er at man skal få den helsehjelp man har behov for i hjemmet. Men hva med velferden, hvordan skal denne organiseres. Fagforbundet mener praktisk bistand på flere nivå er viktig for å klare seg lengst mulig i eget hjem.

Innen helse er vi veldig heldig i Brønnøy kommune, vi har mange dyktige fagfolk både på fagarbeider og høyskole nivå. Men vi må ta vare på de ansatte, å skape et godt omdømme. Det må være en selvfølge i Brønnøy kommune at man har hele stillinger for alle som er i stand til det.

Ivaretagelse av ansatte er også å legge til rette til gode arbeidsforhold. Det er i dag to avdelinger som mangler garderobeforhold. Det gjelder både hjemmetjenesten og Eiendomsavdelingen. Fagforbundet mener det må prioriteres å få dette på plass, da dette er arbeidstagere som beveger seg mye rundt i organisasjonen og inne i private hjem. I dag er eiendomsavdelingen på Slottet, der det ikke er tilgang på garderobe, mens hjemmetjenesten sone sør har tatt i bruk en leilighet på Hestvadet da det ellers ikke var mulig å ivareta smittevern i forhold til covid 19, sone nord har et kott å skifte på og ikke fast spiserom for tiden. Hjemmetjenesten har nok vokst ut av sine lokaler, her må man se på hvordan dette kan fikses.

Ansatte innen helse bruker mye tid på vask av arbeidstøy, dette bør man også se på en løsning på. Tenker da på rett person på rett plass. Det er ikke rett å ha sykepleiere som vasker arbeidstøy Vi må ta i bruk ansatte med kompetanse på dette faget, og ikke minst frigjøre kapasiteten til sykepleierne slik at de får utføre den jobben som de er best faglig kvalifisert for.  Kanskje det vil lønne seg med et kommunalt vaskeri, som også kan ta alt av tøy på sykehjem og kanskje selge tjenesten til de som bor i omsorgsbolig.

Ledelse

Fagforbundet mener politisk ledelse må ha noen tanker og holdninger rundt ledelse. Når det meste av budsjettet går til lønn, er det viktig at de som skal forvalte dette gjør det rett. Igjen er vi tilbake til rett person på rett plass med rett kompetanse. Er det slik at man trenger å være fagperson innen feltet for å være en god leder, eller kan man tenke at ledelse er et fag og en kompetanse i seg selv. Kan man tenke at en god leder kan lede alle fag? Vi ser ofte at gode fagpersoner settes inn i lederstillinger, og at de ofte mislykkes i dette, mens er du en ledertype klarer du fort å se utfordringene og legge til rette for god drift.

Og hvilke verktøy gir vi ledere i Brønnøy kommune for å lykkes? Innen helse og oppvekst brukes mye av tiden på innleie, hadde det ikke vært billigere å hatt en kontormedarbeider som jobbet med dette. Innen helse jobber lederne mye med turnus, hadde det ikke vært bedre og billigere å fått en kontoransatt med spisskompetanse til å jobbe med dette på tvers av avdelingene. Det hadde frigjort mye tid til ledelse, som vi mener er en god investering.

Fagforbundet velger å ha mest fokus på helse og oppvekst, da dette er de store budsjettpostene i budsjettet. Det er på disse områdene det må jobbes rett for å få handlingsrom. Den viktigste ressursen her er den ansatte og at de har gode ledere, kompetanse og handlingsrom. Det er disse sektorene som må være best i et omdømmeperspektiv.

Eiendom har sjelden store overskridelser, og når det skjer er det som regel ganske forutsigbart. Men det er viktige tjenester som leveres her. Renhold er i dag organisert i team og med rullering, det at renholderne er godt kjent på alle bygg har vært en styrke i denne koronatiden. Mange har meninger rundt vaktmester/ byggdrift men det er vel ingen tvil om at vedlikeholdet av bygningsmassen er bedre nå en da vi hadde vaktmester på hvert bygg.  

Fagforbundet ønsker til slutt å si noe om rehabiliteringen på Sømna. Det er flott med et rehabiliteringssenter i nærheten, men har vi råd til dette? Kommunene har mange dyktige ansatte som sørger for rehabilitering i forhold til det behov som til enhver tid oppstår. Dersom vi skal bruke 1,5 mill på rehabiliteringssentret, hvor skal vi hente disse pengene? Og er vi ikke da forpliktet til også å kjøpe tjenester? Dersom det er slik, er rehabiliteringen rett organisert i forhold til kommunens behov? Eller er det slik at man må vente flere uker for å komme inn på rett diagnose uke?

Uansett parti ønskes dere alle lykke til med en vanskelig kabal, vi ønsker at dere tenker voksent og tar kloke gode valg.

Randi Bugten og Helene Vågan

Fagforbundet