Fakta og følelser – om barnehagesituasjonen i Brønnøy

Til tross for at foretaket er foreldredrevet uten en kommersiell tanke bak, har styret i Barnetun like fullt et arbeidsgiveransvar for sine ansatte og et ansvar for å trygge framtida til foretaket

Cathrine Theting er oppvekstsjef i Brønnøy kommune. 

Debatt

Etter gjentatte avisoppslag, brev sendt til alle våre politikere og engasjerte leserinnlegg fra frustrerte foresatte er det behov for å rydde og si noe om hva som er fakta i saken rundt barnehagetilbudet i Brønnøy.

Som oppvekstsjef har jeg ansvar for et budsjett på 227 millioner. Med disse pengene skal vi i oppvekstsektoren, på vegne av rådmannen og kommunestyret, gi et så godt tilbud som mulig til våre innbyggere på de områdene oppvekst har ansvar for, herunder å drive kommunale barnehager og å yte tilskudd til private aktører etter de regler som gjelder for dette.

Som barnehagemyndighet har Brønnøy kommune ansvar for å godkjenne, vurdere søknader om tilskudd og å foreta tilsyn med også de private leverandørene i markedet. Brønnøy kommune har ikke ansvar for private aktørers drift. Styret i en privat barnehage har personalansvar og økonomisk ansvar for sin enhet. 

Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i desember et kutt i barnehagesektoren på 3,6 millioner inneværende år. For neste år vil kuttet være enda større, da vi kan få til helårsvirkning – i år må kutt gjennomføres fra august og ut året. I tillegg ligger det an til ytterligere kutt i millionklassen innen oppvekstsektoren på grunn av stadig synkende barnetall.

Politikerne i Brønnøy ønsket å si noe om hvordan dette kuttet skulle gjennomføres og ba om å få en sak opp til behandling i formannskapet. Der ble det enstemmig vedtatt at vi, med grunnlag i fremskrevne barnetallsprognoser, ikke skulle gi driftstilskudd til nye, private aktører. En «gammel» aktør som starter opp på nytt i nye lokaler vil også rammes av dette vedtaket. I saken kom det fram at hvis vi skal gi tilskudd til nye, vil vi måtte legge ned nok en kommunal barnehage for å få til innsparingskravet. Som kjent ble Flaggstanghaugen barnehage vedtatt lagt ned av kommunestyret med virkning fra høsten 2019.

Dette er fakta – at det føles urettferdig har jeg ingen problemer med å forstå.

Det har vært mange nyhetssaker rundt nedgangen i folketall i distriktene. Nordland er særlig hardt rammet. I Brønnøy vil det til høsten gå ca. 110 barn over i skolen, og det er under 70 nye barn som har krav på barnehageplass. En differanse på over 40 barn fra dagens nivå vil gi behov for ca. 10 færre ansatte totalt i barnehagesektoren.

Som barnehagemyndighet har Brønnøy kommune ansvar for å rigge barnehagetilbudet for framtida gjennom å bruke kunnskapsbasert informasjon og gjennom å legge fram saker til politisk behandling som er så godt opplyst som mulig. I saken om kutt i barnehagesektoren, som i utgangspunktet var en prinsipiell sak, ble det altså vedtatt at kuttet skulle gjøres ved å ikke gi nye tilskudd. Formannskapet ønsket å legge til et punkt om å gå i dialog med Barnetun om virksomhetsoverdragelse for å sikre de ansatte. Vedtaket var enstemmig, men er nå sendt til lovlighetskontroll.

Lov om barnehager er en av de lovene som styrer vårt handlingsrom som barnehagemyndighet. Klageinstans i administrative vedtak er Fylkesmannen i Nordland. Vi har, på bakgrunn av saken om fremskrevne barnetall, avslått Barnetuns søknad om nytt driftstilskudd og det er nå opp til styret i Barnetun om de vil påklage avgjørelsen til fylkesmannen.

Vedtaket er basert på gjeldende lovverk, på faktabaserte barnetall og på kommunestyrets vedtak om hvor stor buffer vi skal ha i barnehagesektoren i Brønnøy – at det føles urettferdig for de som blir rammet har jeg ingen problemer med å forstå.

Barnetun leier i dag lokaler i Brønnøy idrettshall. De er sagt opp fra sitt midlertidige, men langvarige, leieforhold med virkning fra 01.07.20.

Barnetun nekter å godta oppsigelse av leieforholdet. Av Barnetuns advokat blir det fremstilt som barnehagedrift har vært en naturlig og opprinnelig del av idrettshallen fra starten av. Dette er faktisk feil – disse lokalene var ikke planlagt eller bygd for barnehage, og barnehagen ble etablert ett år etter at idrettshallen sto ferdig. Det har gjennom årene vært brukerkonflikt mellom hensynet til andre leietagere og barnehagedrifta, noe barnehagen har gjort det de kan for å tilpasse seg. Imidlertid har vi nå en situasjon der kombinasjonen av ulike brukergrupper med sambruk av lokaler inkludert skytebane, ikke lar seg kombinere lenger. For å få Brønnøyhallen tilbake til primærformål og for å forebygge nye brukerkonflikter, startet derfor Brønnøy kommune en dialog med styret i Barnetun i 2015 med mål om å avslutte leieforholdet – lenge før barnetallene gikk ned og før diskusjonen rundt innsparinger innenfor barnehagesektoren var et tema.

Avslutningen av leieforholdet har altså kun dreid seg om primærformål og brukerkonflikter, og styret har hatt lang tid på seg til å finne en løsning for sin å sikre forutsigbarhet for sin drift.

Barnetun hevder de er den «beste barnehagen i kommunen» og at søkertallet er beviset på det. Hvordan man måler kvalitet i en barnehage er komplekst. Er det pedagogisk innhold? Andel ansatte med godkjent utdanning? Sykefravær og stabilitet i personalgruppa? «Popularitet»? Veltilpassede lokaler eller trygg økonomisk drift? Jeg anbefaler alle som er interessert i dette om å gå inn på goban.no - «gode barnehager for barn» – der finnes det forskningsbaserte resultater på ting man ofte «synser» om. I tillegg kan man gå inn på barnehagefakta.no og sammenligne f.eks. andel ansatte per barn og andel ansatte med barnehagelærerutdanning. Regnskapstall er også interessant – det finnes med et enkelt nettsøk. 

Fakta er at de aller fleste barnehagene i Norge er målt til å være av middels kvalitet – ut ifra internasjonale kriterier – at foresatte har sterke og gode følelser for «sin» barnehage har jeg full forståelse for.

Hvem er så ansvarlig for Barnetuns kinkige situasjon?

Barnetun er organisert som et samvirkeforetak. Deres formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket.  Det er styrer i barnehagen som er daglig leder og så har foretaket et styre som har ansvar for at barnehagen har en forsvarlig drift, at foretaket ledes strategisk ut ifra de forutsetninger som ligger til grunn for drifta.

I denne saken er det ikke vanskelig å forstå fortvilelsen til foresatte som har barn i barnehagen, det er også lett å forstå at ansatte er redde for jobben som. Og når man er redd så blir man ofte sint, noe debattinnleggene i denne saken viser.  

Til tross for at foretaket er foreldredrevet uten en kommersiell tanke bak, har styret i Barnetun like fullt et arbeidsgiveransvar for sine ansatte og et ansvar for å trygge framtida til foretaket til det beste for sine kunder som her er foresatte og barnehagebarn.

Brønnøy kommune sa allerede i 2015 i fra om at den midlertidige leieavtalen i Brønnøyhallen ville opphøre. Brønnøy kommune tilbød da styret i Barnetun å leie tidligere Barnebo som lokaler for sin virksomhet. Styret i Barnetun svarte med å takke nei til dette tilbudet og heller be om en kortere leieavtale fra tidligere tre til to år.

Da leiefristen igjen gikk mot utløpsdato hadde fremdeles ikke Barnetun noen plan for sin videre drift. Brønnøy kommune tilbød da ytterligere ett års leieavtale for at Barnetun skulle områ seg.

I spørsmål om virksomhetsoverdragelse for å sikre de ansatte i Barnetun videre jobb, takket Barnetuns styre nei til dette våren 2019. De har heller ikke ønsket å møte oss for dialog i januar 2020. Styret i Barnetun setter dermed sine ansattes og sine barnehagebarns framtid på spill.

I Brønnøy kommune er det kommunestyret som er arbeidsgiver for de kommunalt ansatte.  Som leder for oppvekstsektoren har jeg ansvar for 58 barnehageårsverk – og enda flere ansatte – jeg opplever at vi har meget dyktige ansatte som bidrar til barns utvikling og som strekker seg langt i jobben sin hver dag.

Alle er vi opptatt av trygghet og forutsigbarhet i tilbudene til våre barn. Som oppvekstsjef i Brønnøy er jeg opptatt av alle barn – uansett hvilken barnehage de går i. De er vår felles framtid og skal forhåpentligvis bidra til vekst i Brønnøysamfunnet i åra som kommer.

Jeg er også opptatt av at vi må klare å skille følelser fra fakta i saken, selv om det er vanskelig.

Uansett hva som blir resultatet vil det fra høsten av være barn som må bytte barnehage og ansatte som blir overtallige. Hvis vi ikke får en avklaring før hovedopptak 1. mars, vil dette skape ytterligere usikkerhet for barn, foresatte og ansatte både i kommunale og i private barnehager i lang tid fremover.

Det vi trenger nå er tydelig lederskap som gir størst mulig forutsigbarhet og trygghet for barn, foresatte og ansatte foran nytt barnehageår, ja - og så flere barn da.

Brønnøy 07.02.20

Cathrine Theting

Oppvekstsjef i Brønnøy kommune 

Politikere krever en lovlighetskontroll av barnehagevedtak

Rødt, Venstre og SV krever lovlighetskontroll av vedtaket om å ikke innvilge nye tilskudd til barnehager i Brønnøy.

 

Skarpt brev på vegne av Barnetun

PBL-advokat mener oppsigelse av leieforhold er ugyldig

Den private barnehagen med 38 barn og tolv ansatte står på kanten av stupet.

 

Brønnøy må betale saksomkostninger for privat barnehage

Fylkesmannen har gitt Kløvermarka barnehage medhold i klagesaken mot Brønnøy kommune.

 

Vedtak kan bety kroken på døra for Barnetun

Samtidig vedtok politikerne et tilbud mye tyder på at de ansatte i barnehagen ikke vil ha.

 

 

Eier ser på nye bruksområder for Barnebo-tomta

En løsning for Barnetun?

Ronny Brekk utsetter leilighetsbyggingen og ser på andre bruksområder for Barnebo-tomta.

 

Stig Høyvik (V) fikk gjennomslag for å begrense administrasjonens makt

Politikerne behandlet sak om barnehagekapasitet i Brønnøy.

 

Barnetun foreslo løsninger, men fikk avslag på søknad om forlenget leie

Brønnøy kommunes eiendomssjef skriver at det har vært vesentlige utfordringer i idrettshallen.

 

Hadde mange lovord, få løfter for Barnetun

Barnetun barnehage trenger lokaler og tilskudd. Fra 2020 kan barnehagen stå uten begge deler.Privat barnehage frykter at de blir «nedlagt» av kommunen

Oppvekstsjefen garanterer ikke tilskudd. Men hun setter pris på Barnetun.