Barnetun barnehage - innspill til formannskapet sak 16/19, 8.5.2019

I underkant av 30 foreldre og ansatte var på informasjonsmøtet på Barnetun tirsdag kveld.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Bakgrunn

Barnetun barnehage er en populær, foreldreeid barnehage i Brønnøy. De siste årene har vi vært barnehagen med de høyeste søkertallene i kommunen. Det tas ikke ut noe form for utbytte fra barnehagen, og alt overskudd investeres i å forbedre tilbudet for ungene. Barnehagen har flinke ansatte og et godt miljø, som er bygd opp over mange år. Som eiere av barnehagen mener vi Barnetun er et positivt tilskudd til barnehagetilbudet i Brønnøy, og vi har en klar intensjon om å videreføre driften, uavhengig av lokalisering og varierende barnetall.

Som kjent er vi nå inne i en prosess for å skaffe nye lokaler, og kommunen står med et ferdig tilrettelagt barnehagelokale i god stand. Når vi ser Brønnøy-samfunnet som en helhet, har vi vanskelig for å se for oss noe bedre løsning enn at Barnetun tar i bruk Flaggstanghaugen. Vi tror også at dette er den løsningen som blir enklest og best, både for Barnetun barnehage og Brønnøy kommune.

På bakgrunn av dette vil vi gjerne forsøke å supplere saksframlegget om salg av Flaggstanghaugen, og komme med et alternativt forslag til vedtak.

Nytt lokale Barnetun

Det har vært en dramatisk reduksjon i fødselstall i kommunen de siste årene. Vi vet ikke om dette er en tendens som fortsetter, eller om det bare er snakk om en liten bølgedal. Vi i Barnetun befinner oss i en situasjon der vi snarlig er nødt til å etablere oss i nye lokaler. Hvis vi skal sette i gang store investeringer i utbygging eller ombygging vil vi sannsynligvis bli nødt til å gå for en økning av vår kapasitet, slik at vi har flere plasser til å dekke grunninvesteringene. Med den populariteten vi har hatt vil det sannsynligvis være mulig for oss å fylle kapasiteten, også i en situasjon med færre barn i kommunen.

Vi mener imidlertid ikke at dette er heldig:

  • Ut fra et samfunnsperspektiv er det uheldig å bygge ut barnehageplasser når behovet muligens er minkende
  • Det er ikke et mål for oss å vokse, vi ser det til og med som problematisk ut fra vårt ønske om å fortsette som en liten foreldreeid barnehage
  • En slik investering innebærer en risiko for oss, vi blir avhengige av å konkurrere ned andre barnehager for å få fylt opp alle våre plasser.

Buffer barnehageåret 2019/2020

I saksframlegget knyttes det bekymringer til at vi overtar Flaggstanghaugen, fordi kommunen må være sikker på å ha tilstrekkelig antall barnehageplasser i barnehageåret 2019/2020.

Hvis vi kommer til en enighet om lokale er imidlertid Barnetun villig til å forplikte oss til å bidra til å løse dette problemet. Hvis vi overtar Flaggstanghaugen fra i høst har vi mulighet til å øke vår kapasitet der med inntil 7 plasser. De kommunale barnehagene og Barnetun til sammen kan da

dekke plasser til bortimot 30 flere barn. Hvis det fortsatt ikke skulle være nok, er det mulig å drive barnehage både i Flaggstanghaugen og i Idrettshallen i 2019/2020, og da er kapasiteten nærmest ubegrenset. Hvis Barnetun flytter over til Flaggstanghaugen vil vel for øvrig lokalene i Idrettshallen også stå til disposisjon for andre behov kommunen måtte ha.

Samarbeidsavtale

Vi vil foreslå en midlertidig alternativ løsning som innebærer et samarbeid mellom Barnetun og kommunen. Ved en god dialog og en leieavtale kan vi samarbeide om å justere kapasiteten etter behovet for barnehageplasser, og vi vinner tid slik at både vi og kommunen får mulighet til å se hvordan barnetallene utvikler seg, før vi eventuelt investerer store summer i barnehagekapasitet.

1. Barnetun får tilbud om å leie Flaggstanghaugen barnehage for en periode på tre til fem år.

2. Barnetun betaler en leie per barnehageplass, slik at leien ikke gir et insentiv for å øke kapasiteten.

3. Barnetun skal være i dialog med kommunen om justeringer i kapasitet ut fra hvordan behovet for barnehageplasser utvikler seg i årene framover.

4. I god tid før avtalen går ut settes det i gang et arbeid for å avklare nærmere lokalisering av Barnetun, og relasjonen mellom Barnetun og kommunen.


Thomas Bjørkan  Foto: Simon Aldra

Thomas Bjørkan, på vegne av

Foreldregruppen i Barnetun barnehage