Sykehusprosessen: Manipulering, feilinformasjon og maktmisbruk!

Debatt

Harde ord, men vi mener det er dekkende for den skandalen som er avdekket den siste uka. Onsdag 10. april stod Andreas Bergquist og Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening fram og sa at de tillitsvalgte ikke har fått være med å bestemme hvordan den framtidige sykehusstrukturen på Helgeland skal se ut. Det påpekes bl.a. at ifølge Hovedavtalen skal de delta i prosesser som medfører store endringer, og at det er veldig alvorlig at det ikke har skjedd.

Samme dag mottok styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad, et varsel fra 20 tillitsvalgte i Mosjøen og i Sandnessjøen. Der uttrykkes det skepsis til to personer i direktørens prosjektstøttegruppe, og hvilken påvirkning de har hatt på ressursgruppas konklusjon. De tillitsvalgte skriver at de ikke har fått innsyn i referater fra møter disse to personene har hatt med ressursgruppa før flere måneder senere. De krever derfor at prosessen stoppes inntil også de får reell innflytelse.

Fredag 12. april sprenges den største bomben. Områdesjef for fagområdene akuttmedisin og kirurgi i Sandnessjøen i ti år, anestesilege Svein Arne Monsen, varsler at han trekker seg i protest mot måten sykehusprosessen har vært håndtert på. Det er sterk kost han serverer, men det bekrefter det vi har trodd lenge, men ikke har kunnet dokumentere.

Vi merker oss blant annet følgende utsagn: «De 3 enhetsdirektørene (i Sandnessjøen, Mosjøen og på Prehospital område, vår anmerkning) går i februar 2018 til det ytterst sjeldne grep at de sender et eget brev til styret der de varsler om den interne prosessen. De gir sterkt uttrykk for mangel på involvering og at prosessen ikke er etterprøvbar på noen måter. De får ikke være med på viktige møter og får heller ikke referater fra disse.» I leserbrevet skriver Svein Arne Monsen også at prosessen styres av Bjørn Bech Hansen, tidligere teknisk sjef i Rana kommune, og Fred Mürer, som var konstituert direktør da den eksterne ressursgruppa ble oppnevnt.

På styremøtet i Helgelandssykehuset 27. mars presenterte konsulentfirmaet Deloitte en såkalt alternativskillende analyse for å finne ut hva de ulike lokaliseringsalternativene vil bety økonomisk. Informasjonen de har basert seg på er selvsagt helt sentral for resultatet. Analysen var basert på ulike tilstandsrapporter fra sykehusene, og inneholder store feil som resulterer i at Rana favoriseres. Kontaktpersonene med Deloitte har igjen vært Bech Hanssen og Mürer. Det var noe med bukken og havresekken!

Nå er spørsmålet hva som skjer videre. Vi mener, i likhet med de tillitsvalgte, at prosessen må stoppes, og det må ryddes skikkelig opp hvis tilliten til den videre prosessen skal gjenopprettes. Direktør Hulda Gunnleiksdottir har utsatt behandlingen i styremøtet til høsten for å få laget en samfunnsanalyse. Dette arbeidet skal ledes av – jo nettopp parhestene Mürer og Bech Hansen. Det kan vi selvsagt ikke akseptere. De to har misbrukt sine stillinger og må umiddelbart fjernes fra alt videre arbeid med Helgelandssykehuset 2025. I tillegg må kommunene involveres i arbeidet med samfunnsanalysen, slik at den blir troverdig som en viktig del av beslutningsgrunnlaget for styret i Helgelandssykehuset.  

Det er ikke befolkningen i Rana som er våre motstandere. Det som har kommet fram viser at skytset må rettes både mot de som misbruker sine maktposisjoner til manipulering og feilinformasjon for å nå sine mål, og mot helseforetakssystemet som gjør dette maktmisbruket mulig. Vi har sett at mye av det samme har skjedd i Møre og Romsdal. I dette maktspillet er pasientenes ve og vel helt underordnet.

Både innholdet i leserbrevet fra Svein Arne Monsen og varslet fra de tillitsvalgte er av en slik karakter at dette er en sak også for de store riksmediene. Vi mener også at Stortinget og helseminister Bent Høie må ta tak i dette hvis beslutningene som tas til slutt skal ha et minimum av tillit i befolkningen på Helgeland.

Vi takker Svein Arne Monsen for den modige og vanskelige beslutningen om å si opp jobben som områdesjef, og offentliggjøre maktspillet i kulissene.

Gunnvald Lindset, leder for Sykehusaksjonen i Mosjøen

Hanne Benedikte Wiig, leder for Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus m/omegnDebatt

«Jeg skal ikke være en del av dette spillet»

Områdesjef Svein Arne Monsen ved Helgelandssykehuset retter krass kritikk mot prosess.