Skyhøye lederlønninger og omplasseringer i Brønnøy kommune

Merethe Paulsen Blomstervik. 

Debatt

Hovedtillitsvalgt Heidi Kristin Sæthre i Norsk Sykepleierforbund i Brønnøy har i brev som ble sendt fredag 24. august til rådmann Pål Trælvik, bedt om svar på flere spørsmål knyttet til avlønning av en person som nylig ble tilsatt i en fagstilling i kommunen. Selv om det ikke var grunnlag for å unnta brevet offentligheta, ble det ikke registrert på postlista før mandag 4. september. Svaret fra rådmannen kom faktisk på postlista før brevet med spørsmål fra Sæthre ble oppført. Derfor setter jeg først spørsmålstegn ved saksbehandlinga.

Trælvik skriver i sitt svarbrev til Sykepleieforbundet at den aktuelle ansatte etter anbefaling fra lege og avtale med rådmannen, er omplassert fra en stilling i Brønnøy kommune til en annen stilling i kommunen av helsemessige årsaker, og viser korrekt til hovedtariffavtalen.  Videre beklager rådmannen at verken Sykepleieforbundet eller andre i organisasjonen var kjent med omplasserings- og lønnsavtalen som var inngått mellom han selv og den ansatte.  I ansettelsesmøtet, der både Sykepleieforbundet og representant for arbeidsgiver deltok, ble derfor saken behandlet som en ordinær ansettelse.

Hovedavtalen er viktig, men kommunen har også andre avtaler som skal overholdes. Samarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene i Norge er godt, og dette samarbeidet har blant annet resultert i IA-avtalen (IA= inkluderende arbeidsliv).  Brønnøy kommune er ei IA-bedrift, men ettersom ingen utenom rådmannen visste om at den omtalte ansettelsen var ei omplassering, er det betimelig å spørre om Brønnøy kommune har fulgt de regler og retningslinjer som IA-avtalen krever?

Omplassering av ansatte på grunn av helsemessige årsaker forutsetter en ganske omfattende prosess, der flere parter skal samarbeide.  Disse partene som er sammensatt av arbeidsgiver, den ansatte og NAV, skal møtes til dialogmøter. Dessuten skal utprøving av annet arbeid i eller utenfor bedriften gjøres av den ansatte, før endelig avtale om omplassering gjøres. Det skal også skrives referat. Så hvis denne omplasseringa ikke er gjort i henhold til IA-avtalen, så er det ikke bare beklagelig, men høyst alvorlig og kritikkverdig av rådmannen.

Brevet fra Sæthre og Norsk Sykepleieforbundet setter også fokus på lederlønningene i Brønnøy kommune. Ut fra lønnsopplysninger jeg har fått, er det i helsesektoren snakk om flere ledere som har ei årslønn rundt 800.000 kr. eller mer, mens lederlønningene for eksempel i oppvekstsektoren ligger noe lavere, sammenlignet med helsesektoren. Så avslutningsvis vil jeg spørre politikerne: Har Brønnøy kommune en god og rettferdig lønnspolitikk på ledernivå, eller kan det være på tide å stramme inn skyhøye lederlønninger? Og sist, men ikke minst; er lønnsforskjellene mellom fagstillinger og lederstillinger for store i kommunen vår?

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet BrønnøySykepleierforbundet reagerte på topplønn for nyansatt

Avkrevde svar fra rådmannen i Brønnøy.