Kommentar til Merete Paulsen Blomsterviks leserinnlegg

Dette har lederen i Utdanningsforbundet både rett og nærmest plikt til. Ytringsfriheten står sterkt i det norske samfunn, den verner vi om og har full respekt for.

Heidi Kristin Sæthre er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. 

Debatt

Udertegnede har ikke som vane å hverken skrive leserinnlegg eller på annen måte kommentere eller debattere "interne" forhold på en arbeidsplass eller i kommunen. I dette tilfellet er det imidlertid nærmest påkrevet å ta bladet fra munnen.

Debattinnlegget til Merethe Paulsen Blomstervik i BA fikk  undertegnede til, bokstavelig talt, å sette kaffen i halsen. Som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, innbygger i Brønnøy kommune og ansatt i den samme kommunen - etter uttalelsen til rådmann Pål Trælvik ifølge Blomstervik sitt innlegg.

Merethe Blomstervik er regelrett utsatt for  trakkasserende adferd, spekket med hersketeknikker fra rådmann Pål Trælvik, i foajeen på rådhuset, mens hun er på jobb og for åpen scene. Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende.

Merethe Paulsen Blomstervik, eller for å være presis, leder i Utdanningsforbundet, har uttrykkt seg, via leserinnlegg i Brønnøysunds Avis om forhold hun mener har allmenn interesse. Forhold som antyder uryddige prosesser i utlysnings- og ansettelsessak. Dette har lederen i Utdanningsforbundet både rett og nærmest plikt til. Ytringsfriheten står sterkt i det norske samfunn, den verner vi om og har full respekt for.

I organisasjoner som ikke respekterer meningsbrytninger, saklig uenighet, ansatte, tillitsvalgte og innbyggere som ytrer seg, oppstår det lett en kultur preget av lukkethet og frykt for konsekvenser og i verste fall - represalier. I flere debattinnlegg i Brønnøysunds Avis - over tid- har det mer enn vært antydet at det eksistrer en fryktkultur i Brønnøy kommune.

Rådmannens opptreden overfor leder i Utdanningsforbundet bidrar ikke til å lukke antydninger om en slik kultur. Dette er alvorlig for Brønnøy kommune sitt omdømme som arbeidsgiver.

I foajeen på rådhuset forteller rådmannen videre at han har et utmerket godt samarbeid med Fagforbundet og Utdanningsforbundet, men ikke fullt så bra med Sykepleierforbundet. Som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund er dette totalt ukjent for meg. Rådmannen har ikke på noe tidspunkt tilkjennegitt, hverken skriftlig eller muntlig, at han samarbeider dårlig med Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleierforbundet er en stor og særdeles viktig arbeidstakerorganisasjon i Brønnøy kommune. Sykepleierforbundet organiserer kritisk kompetanse, sykepleiere og spesialsykepleiere for enhver drift av lovpålagte tjenester innen helse-, pleie- og omsorgstjenestene.

Brønnøy kommune har store utfordringer i å tiltrekke seg kvalifisert personell på høyskole og universitetsnivå innenfor disse lovpålagte tjenestene. Dette personalet må være på plass for at Brønnøy kommune skal kunne yte forsvarlige tjenester der pasientsikkerheten ivaretaes.

Grunnbemanningen med sykepleiere og spesialsykepleiere er for lav i forhold til de kompliserte problemstillingene man står ovenfor med krav om høy faglig kompetanse.

Når man da har ledige stillinger samt alvorlige problemer med å få kvalifiserte søkere, øker dette presset på de som bærer lasset.Dette har Norsk Sykepleierforbund gjort rådmannen kjent med.

Bare i Nordland er det per tiden over 600 ledige sykepleier- og spesialsykepleierstillinger. Så langt har ikke Brønnøy kommune drøftet eller igangsatt tiltak som gjør at kommunen kan være en attraktiv arbeidsgiver og en atraktiv bo og serviceregion som tiltrekker seg høyt kvalifisert personell.

Når man i tillegg er på Norgestoppen i blant annet eiendomsskatt, sier det seg selv at man må planlegge rekruttering av fremtidens kompetanse om man skal kunne løse de utfordringer man allerede har og de som kommer. Det vil derfor være særdeles viktig at samarbeidet med alle viktige arbeidstakerorganisasjoner fungerer optimalt. Dette er et felles ansvar for både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisajoner.

Norsk Sykepleierforbund har ikke opplevelsen av dårlig samarbeid med noen av arbeidsgivers representanter. Tvert imot oppleves samarbeidet fra vår side som profesjonellt.

Meningsbrytninger er nødvendig og hører hjemme. Det viktige er at man har en god rolleforståelse,og der skal jeg være så frimodig at det påstår jeg Norsk Sykepleierforbund har i all kontakt med arbeidsgiver.

Det er derfor med en smule forbauselse man leser rådmannens uttalelse ovenfor lederen i Utdanningsforbundet.

Brønnøysund 08.06.2018

Heidi Kristin Sæthre

Hovedtillitsvalgt

Norsk Sykepleierforbund 

Rådmannen beklager slengkommentar

Merethe Paulsen reagerer sterkt på det hun oppfattet som en trakasserende slengkommentar fra rådmann Pål Trælvik. Rådmannen beklager og presiserer at ansatte i kommunen har ytringsfrihet.