Busskutt i Bindal rammer elever som pendler

Fylkeskommunens kuttforslag går hardt utover elever ved videregående mener Bindals rådmann.

Rådmann Knut Toresen i Bindal kommune aksepterer ikke Nordland fylkes forslag til kutt i bussruter i Bindal.   Foto: Hildegunn Nielsen

Bindal

Fylkeskommunen har lagt frem en rekke kuttforslag i hurtigbåttilbudet mellom Vega og Brønnøysund og i kollektivtransport med buss i Bindal. Vega kommune har vedtatt et høringssvar, mens Bindal kommune har fått utsatt høringsfrist til 19. april.

Rammer pendlere på videregående

Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg til formannskapet torsdag, at de foreslåtte endringene ikke kan aksepteres. Høringsforslaget skal behandles av formannskapet før et endelig høringssvar sendes til fylkeskommunen.

– Ut fra forslaget blir det ikke mulig å reise med buss fra kommunesenteret Terråk og tettstedet Bindalseidet eller Kjellaområdet, i korrespondanse med buss til og fra Grong/Brønnøysund på helg. Dette medfører at det ikke blir mulig for videregående skoleelever og øvrige i Bindal å reise kollektivt på fredag og søndag, da det ikke finnes korrespondanse med buss til eller fra Brønnøysund og Grong/Namsos ved Årsandøy, Kjelleidet eller Kveinsjø, skriver rådmannen.

Det vises også til at korrespondansen Årsandøy – Terråk med buss fra Namsos/Grong på kveld i ukedagene tatt bort tidligere, og dette nye forslaget går ut på å kutte resterende korrespondanse på helg.

– Med dette forslaget til kutt i rutetilbudet har Bindals befolkning ikke tilbud om å reise kollektivt inn til knutepunktene Årsandøy, Kjelleidet og Kveinsjø uten å benytte drosje eller privat skyss, fortsetter rådmannen.

Står igjen med skoleskyss

Det skal også være en stor ulempe for dem som benytter buss til og fra sykehuset i Namsos, ettersom det ikke finnes korrespondanse på kvelden på disse knutepunktene.

– Bindal skal fortsatt bestå som egen kommune i Nordland, med tilhørighet til regionsenteret Brønnøysund. Det er derfor behov for kommunikasjon til regionsenteret og vi ser det som nødvendig at rutetilbudet på tirsdag og fredag opprettholdes. Hvis forslaget til kutt i rutetilbudet gjennomføres, står Bindal i grove trekk igjen med skoletransport, hevder rådmannen.

Han mener dette faller på sin egen urimelighet når myndighetene ber innbyggerne i Norge tenke miljø og reise kollektivt.

– Kriteriene for kuttforslaget er lavt belegg. Det stilles spørsmål ved riktigheten av antall reisende passasjerer i Bindal, da de må registreres manuelt ved påstigning ved skifte av buss, ettersom passasjerene har løst billett fram til reisestedet. Dette kan medføre mulighet for feil og sannsynligvis er det et større antall reisende enn det statistikken viser. Belegget på reisende, og spesielt videregående skoleelever, vil variere fra år til år, da kullene varierer i størrelse og valg av fag og skole vil ha betydning for hvor mange som reiser til eksempelvis Brønnøysund. Behovet er imidlertid bestandig til stede, skriver rådmannen.


Vil bedre hurtigbåttilbudet

Vegas ordfører har jobbet frem et nytt forslag som kan gi flere passasjerer og høyere billettinntekter til fylkeskommunen.Fylket foreslår store kutt i hurtigbåt- og busstilbudet

- Dette er totalt uaktuelt, sier ordfører Andre Møller i Vega kommune.