Helgelandssykehuset skal rigges for 130 intensivbehandlinger årlig

Scenarioet som det nå jobbes med innebærer at antallet intensivplasser i Helgelandssykehuset skal kunne økes betydelig, fra normalt seks til 20 intensivplasser med respirator.

Maria Suarez Karlsen og Christel Einarsen er to av mange ansatte i Helgelandssykehuset som jobber sent og tidlig for å være godt forberedt hvis mange helgelendinger trenger sykehusbehandling på grunn av koronaviruset.   Foto: Pressefoto fra Helgelandssykehuset

Nyheter

På oppdrag fra Helse Nord planlegger Helgelandssykehuset nå for det maksimale pasientbehovet som er angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse. Dette betyr at Helgelandssykehuset må være i stand til å behandle opptil 500 koronapasienter i løpet av ett år, hvorav 130 vil kunne ha behov for intensivbehandling, skriver Helgelandssykehuset i en pressemelding. Folkehelseinstituttets beregninger tar høyde for at det vil bli en topp i antall smittede av covid-19, og at denne toppen kanskje kommer i løpet av våren.

Må ta høyde for 80 koronasyke-samtidig

Helgelandssykehuset må ta høyde for å kunne ta imot opptil 80 pasienter samtidig, hvorav 20 vil kunne være intensivpasienter. I foretaksmøte fredag 27. mars fikk Helgelandssykehuset i oppdrag å forberede seg på en situasjon der intensivkapasiteten mer enn tredobles sammenliknet med en normal driftssituasjon.

– Vi forbereder oss nå på et scenario der mange kan bli syke på Helgeland. Vi jobber med å kartlegge behovene som trengs for å håndtere en slik situasjon, både i forhold til lokaler, medisinsk utstyr og personalressurser. Vi har god dialog med både Helse Nord og Sykehusinnkjøp om dette. Helgelandssykehuset er allerede godt i gang med en rekke tiltak og det er en enorm stå-på-vilje og omstillingsevne hos våre medarbeidere, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset i pressemeldingen.


Kreftpoliklinikken i Rana på flyttefot. Cathrine Brendberg og Linda Rudolfsen.  Foto: Helgelandssykehuset

Stort behov for intensivkompetanse

Scenarioet som det nå jobbes med ifølge pressemeldingen, innebærer at antallet intensivplasser i Helgelandssykehuset skal kunne økes betydelig, fra normalt seks til 20 intensivplasser med respirator. Det er i den forbindelse stort behov for flere med kompetanse innen intensivbehandling.

" I tillegg til tett dialog med Sykehusinnkjøp som er nasjonalt ansvarlig for flåtestyring av både på utstyr og personell, jobber Helgelandssykehuset nå med hvordan eksisterende personell kan omdisponeres, og det er iverksatt nødvendig trening og opplæring for å øke den samlede intensivkompetansen i foretaket. Det er også lagt planer for hvordan man skal hente inn og trene opp helsepersonell og annet personell som ikke jobber i sykehus til daglig", fremgår det videre av pressemeldingen.

Kurser ansatte og omorganiserer

I følge denne har Helgelandssykehuset allerede iverksatt nødvendig opplæring og kursing av medarbeidere.

" Det er gjort en rekke omrokkeringer og tilpasninger ved de ulike enhetene og avdelingene, slik at sykehuset skal kunne ta imot smittede pasienter og samtidig ivareta andre pasientgrupper. Det er de siste ukene arbeidet med å opprettet midlertidige infeksjonsposter og det er etablert nye prosedyrer og rutiner for mottak av pasienter med mistanke om eller påvist covid-19. Det legges stor vekt på å beskytte risikoutsatte pasienter og omorganiseringen skal bidra til å redusere risikoen for smitte til andre sykehusinnlagte", skriver foretaket.