Dette betyr tallene i skattelisten

Nyheter

I skattelisten er det tre tall som oppgis.

  • Inntekt er i korte trekk nettoinntekten. Her er alle inntekter med minus alle fradrag, for eksempel for renter.
  • Formue er netto ligningsformue. Den er «alltid» lavere enn den reelle. F.eks. verdsettes hjemmet ditt til 25 prosent av markedsverdien.
  • Utlignet skatt er summen av alle skatter, for eksempel på inntekt. Denne inkluderer også formueskatt, men ikke den kommunale eiendomsskatten.

Kilde: Aftenposten