Sa nei til veikutt

Rådmannen ville kutte i kommunalt vedlikehold på flere veier, politikerne i Vega sa nei.

Ordfører Andre Møller ville ikke gå med på rådmannens forslag om å kutte kommunalt vedlikehold på utvalgte kommunale veier. Dette kuttet ble hentet inn igjen i formannskapets forslag til budsjett.   Foto: Hildegunn Nielsen

Nyheter

NB: I vår papiravis kom vi i skade for å skrive at Vega går for veikutt, dette stemmer ikke. Det riktige er at politikerne stemte ned forslaget fra rådmannen om å kutte i veivedlikehold. BA beklager feilen.


Formannskapet hadde Vega kommunes budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018–2021 til behandling torsdag. Rådmannens forslag til kutt i veivedlikehold på ulike kommunale veier på totalt 9,65 kilometer, vekket oppsikt. Dette ville gi en innsparing på 380.000 kroner årlig fra 2018.

— Disse veiene kan privatiseres. Dette er mitt eneste forslag til hvordan vi kan kutte, sier teknisk sjef Anders Karlsson.

— Det må i så fall komme en egen sak på dette. Hvis det gjelder totalt kutt i vedlikehold av veier er det uaktuelt politisk å gå med på dette, konkluderte ordfører Andre Møller spontant.

Politikerne valgte derfor å gjøre noen interne justeringer i budsjettet til teknisk for å unngå stort kutt i vedlikehold på veie. De fikk dette redusert til 30.000 kroner i mindre vedlikehold på kommunale veier enn hva som er tilfellet i 2017.

Bygger carport

Eiendomsskatten på fire promille skal ikke justeres. Derimot skal alle eiendommer i kommunen takseres på nytt i 2019. Dette betyr større inntekt for kommunen, og større utgift i eiendomsskatt for innbyggerne.

Varaordfører Hilde Sprækenhus fremmet et forslag om å sette av penger til en carport for de fem bilene som tilhører hjemmesykepleien. I dag står de uten tak over bilene. Særlig på vinteren gjør dette at det brukes mye tid på å koste av snø og skrape vinduer før de kan benytte bilene som ble kjøpt inn i fjor. Et enstemmig formannskap vedtok å legge dette inn i investeringsbudsjettet.

Tre nye stillinger

Rådmannen fikk bifall av politikerne til å legge inn tre halve stillinger i 2018 som blir fulle stillinger fra 2019.

— Jeg ser et stort behov for en stilling innen IKT. Vi har ingen i kommunen som tar seg av denne jobben i dag utenom teknisk sjef. Dette må vi se opp mot at han trenger flere ressurser, sier rådmann Brit Skjevling.

I tillegg er det lagt inn en stilling i sentraladministrasjonen og en administrativ stilling i teknisk avdeling.

— Jeg vil nevne i denne forbindelse når det gjelder flyktningtjenesten. Vi får ikke flyktninger i 2018. I Nordland er det bare kommuner over 5000 innbyggere som blir bedt om å bosette flyktninger i 2018. Vi har hatt 1,5 stilling knyttet til dette. Nå har vi som konsekvens av dette flyttet en halv stilling til et annet sted. Vi får se utviklingen her. Stillingen finansieres av flyktningtilskuddet, men får du ikke flyktninger får du ikke tilskudd, sier Skjevling.

Satser på skjønnsmidler

Vega kommune fikk 4,1 prosent økning i rammetilskuddet. Ordinært rammetilskudd er på 65,4 millioner kroner i 2018. Her ligger også 2,7 millioner kroner til barnevern. Netto driftsresultat er budsjettert negativt på 219.000 kroner

— Jeg synes at det virker som om det er romsligere driftsbudsjett enn årene før hvis det ligger inne 1,5 årsverk, sier ordføreren. Han synes også 900.000 kroner i budsjetterte skjønnsmidler er helt korrekt, selv om rådmannen understreker at dette er et høyst usikkert anslag.

— Hvis vi får på plass disse stillingene så tror jeg vi har kommet kjempelangt. Jeg hadde ikke trodd vi skulle fått lagt inn en eneste stilling. I tillegg er det gode tjenester på helse, mens det er skole som har sagt de ønsker enda litt mer. Jeg synes dette ser veldig bra ut. Vi klarer også å opprettholde den gode legetjenesten med dette budsjettet, konkluderer Møller.

Investeringer

Formannskapet vedtok investeringer i planperioden fra 2018 til 2021 på nesten 55 millioner kroner. Fiskerihavna på Gardsøya har største andel med 12,6 millioner kroner

Det er blant annet lagt inn kjøp av ny brannbil i økonomiplanen på 1,7 millioner kroner til neste år. I tillegg er det lagt inn ny bussholdeplass på Gladstad i 2020 på 1 millioner kroner. Det samme er satt av til renovering av fasaden på rådhuset. Det er satt av 300.000 kroner til oppgradering av møtelokaler på rådhuset og 800.000 kroner til renovering av den gamle prestegården både i 2018 og 2019. I tillegg er det satt av penger til omsorgsboliger i investeringsbudsjettet.