U-18 kriminalitet handler om straffbare forhold begått av barn under 18 år. Hele 21 800 saker som politiet behandlet i 2023 gjaldt straffbare forhold begått av barn under 18 år, dette er en økning på 28% i forhold til 2022.

Vi har nå ca 11 700 barn i Norge under 18 år som er gjerningspersoner. For mange, hele 29%, så er dette starten på en negativ utvikling og de begår nye lovbrudd senere. Man ser også at alvorligheten på lovbrudd øker jo flere lovbrudd man begår.

Også på Sør-Helgeland er trenden svært negativ. I vårt politistasjonsdistrikt (Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad) er økningen på hele 36% fra 2022 til 2023 og politiet lokalt har i dag flere saker under behandling hvor gjerningspersonen er barn under 18 år.

Dette skjer samtidig som antall saker relatert til narkotika har en enorm nedgang. Derfor er det ekstra bekymringsfullt at totalen av U-18 saker allikevel øker så dramatisk.

Nasjonalt, og særlig i de store byene, skjer økningen gjennom mer vold og vinningskriminalitet begått av barn under 18 år. I vår region er de fleste forhold knyttet til seksuallovbrudd, skadeverk og hensynsløs atferd relatert til nett.

For oss alle er dette en utvikling som er bekymringsfull. Å starte en kriminell løpebane i så ung alder er svært negativt for den det gjelder. Dette er et liv som sjelden ender godt. I tillegg påføres ofrene for disse handlingene mye smerte og lidelse som kan vare hele livet ut. Dette blir noe både offer, gjerningsperson og samfunnet må leve med konsekvensene av i fremtiden.

Kommune, politi og andre offentlige aktører er viktige i kampen mot U-18 kriminalitet, men viktigst av alle er foreldrene, familien, venner og lokalsamfunnet. Å følge med på det som skjer og være den voksne som setter grenser kan være vanskelig, men konsekvensene for barn som bryter disse grensene gjentatte ganger er enda verre.

Politi og ordførere i Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy er enige om at vi må jobbe sammen og lage en plan for å komme problemet til livs. Dette er en trend vi skal jobbe målrettet for å snu. Vi kan tilby forebyggende tjenester, veiledning og hjelp for å løse problemer.

Men det vil alltid være foreldrene som er viktigst for barna sine, som veiledere og rollemodeller. I tillegg er frivilligheten viktig for å sikre tilbud om et fellesskap som ikke fremmer kriminalitet. Skal vi lykkes må alle dra i samme retning. Den aller viktigste medisinen mot U-18 kriminalitet er et lokalsamfunn som bryr seg om hvordan våre unge har det. Vi trenger et lokalsamfunn med voksne og barn som skaper gode fellesskap og som sier ifra når man blir urolig over det man opplever. Det er ikke å sladre – det er å bry seg! Det trengs fortsatt en hel landsby for å oppdra ett barn.

Roger Stangnes – Stasjonssjef Sør-Helgeland politistasjonsdistrikt Espen Berg Olsen - politikontakt Sør-Helgeland politistasjonsdistrikt

Siv Therese Aglen – ordfører i Brønnøy kommune Jon Albert Floa – ordfører i Vega kommune Gunder Strømberg – ordfører i Sømna kommune Bjørg Iren Fønnebø – ordfører i Vevelstad kommune