Ifølge spesialisthelsetjenesteloven har Helse Nord plikt til å «sørge for at befolkningen får sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i samsvar med sine behov.»

Regionhelseforetaket har sjøl forårsaket at det nå står i fare for å bryte denne lovpålagte oppgaven på grunn av den skandaløse gjennomføringa av fjorårets anbudskonkurranse for kjøp av spesialisert rehabilitering. Helse Nord ble nylig nødt til å annullere hele anbudsprosessen og starte på nytt for å inngå nye avtaler med sine leverandører av slik rehabilitering.

Slik anbudskonkurransen er lagt opp, kan nye avtaler ikke være undertegnet før begynnelsen av juli. I mellomtiden har Helse Nord bedt alle leverandørene – inkludert Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS) – om å fortsette virksomheten midlertidig på gammel avtale som egentlig gikk ut ved nyttår. For HRIS sitt vedkommende har Sømna kommune opplyst at en slik ordning vil påføre kommunen et underskudd på 450.000 kroner per måned.

Gjennom media er vi gjort kjent med at Helse Nord «har som intensjon å kompensere for 50 % av underskuddet». Det betyr at Sømna kommune ifølge denne «intensjonen» skal måtte punge ut med en million kroner før ny ordinær avtale for HRIS er inngått.

Etter vårt syn er dette fullstendig uakseptabelt. Sømna kommune har allerede tidligere dekket underskudd for HRIS på til sammen mange millioner kroner.

La det være klinkende klart: Det er ikke en forholdsvis liten enkeltkommune sitt ansvar å sørge for lovpålagt helsetjeneste for en hel region. Det er regionhelseforetakets ansvar!

Seksjonsleder Frode Eilertsen og rådgiver Imran Dar skriver freidig i brev til Sømna kommune: «Helse Nord RHF minner om at Helse Nord RHF ikke er ansvarlig for bærekraftig drift av Helgeland Rehabilitering.»

La oss minne herrene Eilertsen og Dar om at det ikke er en pølsefabrikk det her dreier seg om, det gjelder livsviktige helsetjenester som det er regionhelseforetakets lovpålagte ansvar å sørge for!

La oss videre minne om følgende i spesialisthelsetjenesteloven: «Det regionale helseforetaket skal sørge for....... at spesialisthelsetjenesten må ha et system for å følge med på hvorvidt det er samsvar mellom tilbud og behov, og planlegge virksomheten ut fra dette.»

Vi stiller følgende spørsmål til konstituert administrerende direktør Marit Lind: Kan Helse Nord dokumentere at regionhelseforetaket har oversikt over behovet for spesialisert rehabilitering i Nord-Norge? Omfatter en slik oversikt også regionen Helgeland?

Kan Helse Nord også dokumentere at regionhelseforetaket disponerer kapasitet på spesialisert rehabilitering som kan dekke dette behovet?

Aksjonskomitéen i Folkeaksjonen for Helgeland Rehabilitering

Hilda Wågan

Wenche Sørgård

Jann-Anders Ånes

Gunhild Dahle Hansen

Rolf Petter Larsen

Eli Hildring

Viktor Stein