La det ikke være noen som helst tvil: Helse Nord jobber hver dag for å gi befolkningen gode og likeverdige tjenester. Hensynet til pasientene kommer alltid først.

Helse Nord og sykehusene i regionen arbeider nå med å omstille seg. Vi må møte utfordringene som en aldrende befolkning, økt behov for helsetjenester og tiltakende knapphet på helsepersonell gir. Målet er å sikre befolkningen i Nord-Norge gode helsetjenester, likeverdige med hva som tilbys i andre deler av landet.

Jeg vil klart avvise antydninger i fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesviks kronikk om at dette målet ikke står fast. Det er beklagelig dersom ledende politikere i Nord-Norge bidrar til å så tvil om hva som ligger til grunn for den nasjonale helsepolitikk i landsdelen. Like kategorisk må jeg avvise påstanden i kronikken om at det pågår et «høyt spill med tryggheten som innsats».

Helse Nord og sykehusene arbeider gjennom åpne prosesser og bygger sine beslutninger på gjennomarbeidede fakta, med involvering av relevante aktører som brukere, ansatte og ikke minst kommuner og fylkeskommuner. Å betegne dette som et «høyt spill» er kort og godt usant. Det er misvisende og egnet til å skape usikkerhet i befolkningen. Vårt arbeid gjøres i tråd med de oppdragene som er gitt av den sittende regjering.

Regjeringens mål, slik det er formulert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan som ble presentert 1. mars, er å sikre en desentralisert helse- og omsorgstjeneste som yter gode, trygge og likeverdige helsetjenester i hele landet.

Dette er også Helse Nords mål. Det kommer også helt tydelig frem i forslag til tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord, som for tiden er på bred, offentlig høring frem til 25. april.

Det er for å oppfylle dette målet at vi ikke kommer utenom at omstillingstiltak er nødvendig. Det er fordi situasjonen og rammene for helsetjenestene utfordrer tjenestene på nye måter. Å fortsette som før uten å ta hensyn til endringer blant annet i den nordnorske befolkningens alderssammensetning og i tilgangen på arbeidskraft, ville ha vært uansvarlig.

Utviklingen innen medisinsk teknologi og behandlingstilbud gir muligheter for desentralisering, men den ferske helse- og samhandlingsplanen fra Regjeringen peker også på at utviklingen vil gjøre det nødvendig å samle tilbud, for å legge til rette for robuste fagmiljøer og sikre kvalitet.

Jeg vil gjerne konkretisere hva vi mener med likeverdige tjenester. Begrepet likeverdighet er ikke entydig definert i lovverket som spesialisthelsetjenesten styres etter. Det er en vanlig forståelse at likeverdige tjenester er av god kvalitet og tilpasset den enkelte pasient, med et mål om resultatlikhet ved samme sykdomsbilde.

At tjenestene er likeverdige, skal ikke oppfattes som at de er identisk like. Behovene er forskjellige i ulike deler av landet og mellom forskjellige grupper av befolkningen. Geografien og bosettingen i et land som vårt er også ulik. Det gir derfor svært liten mening å legge opp til at tjenestene skal være prikk like over alt. Og det er uheldig når fylkesrådslederen i Nordland skaper et motsetningsforhold mellom innbyggere i de største byene og i distriktene i Nord-Norge. Denne type unødvendig polarisering må vi unngå i diskusjonene.

Vi skal likevel stille krav til at tjenestene er likeverdige, slik Helse Nord gjør. Vi arbeider for at tjenestene skal ha like god kvalitet, at de skal være like tilgjengelige, og at behandlingsresultatene skal være som ellers i landet. Takket være gode sykehus og dyktige fagfolk har befolkningen i nord likeverdige tjenester. Det skyldes ikke minst at vi har prehospitale tjenester i verdensklasse.

For å sikre dette videre, må tjenestene videreutvikles. Det er Helse Nord og sykehusene i gang med. Arbeidet gjør vi i åpen og konstruktiv dialog med brukere, ansatte og representanter for viktige samfunnsinteresser, ikke minst kommunene og fylkeskommunene.

Til slutt vil jeg nok en gang minne om at mitt og Helse Nord sitt fokus er hele landsdelen. Selv om diskusjonene om organisering av tjenestene våre kan være krevende, må man unngå å sette sykehus, byer eller ulike lokalisasjoner opp mot hverandre. Det vil pasientene i Nord-Norge tape på.

Marit Lind, administrerende direktør, Helse Nord