Etter snart to og et halvt år med trenering av stortingets vedtak fra desember 2021, etter forslag fra AP, SP og SV: «legges fram en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel.», har regjeringen nå levert et mageplask (stortingsmelding), også kalt Strategi for auka sjølforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket.

Rødt Nordlands svar på denne meldinga er:

  • Normeringen av inntektene på 20 prosent må forkastes

  • Timetallet i jordbruket må være likt med andre yrker

  • Egenkapitalen må gis en avkastning på linje med annen næringsvirksomhet, og må gjelde, ikke bare fornyelse av bygninger og maskiner, men også jord

  • For å øke sjølforsyningsgraden må planteproduksjonen og jordbruksarealet økes

  • Inntektsjamnstillingen må bygge på rett tallgrunnlag, ikke juks og fanteri

Normering av inntektene på 20 prosent betyr et nedtrekk av inntekt, et effektivitetskrav som ikke kan oppnås. Bonden skal aldri oppnå inntekt på linje med andre. Bonden skal arbeide hver femte dag gratis. Inntekta etter dette nedtrekket, i et evighetsperspektiv, kaller regjeringen tetting av inntektsgapet. Jamstillingen er oppfylt. Begrunnelsen er at bonden som sjølstendig næringsdrivende ikke utnytter alle inntektsmulighetene. Dette kan ikke Rødt godta.

Regjeringen mener at bøndene fortsatt skal arbeide 145 timer mer enn andre for å oppfylle et helt årsverk. Begrunnelsen at bøndene er sjølstendige næringsdrivende og bor på arbeidsplassen. Denne oppfattelsen er totalt avleggs. Bøndene har mye kjøring innenfor arbeidshverdagen, mens stadig flere benytter seg av heimekontor. Det er vel ingen som må jobbe flere timer gratis fordi de benytter heimekontor, og dermed slipper å kjøre til jobb? 1 time = 1 time.

Rødt er enig i at sjølforsyningsgraden skal økes til 50 prosent, og mener den gjerne skal økes mer. Men regjeringens forslag til tiltak, optimalisert avlingsnivå, mindre matkasting mfl. er ikke nok. Skal sjølforsyningsgraden økes må vi øke planteproduksjonen. Og når vår planteproduksjon skal erstatte import av mat og fôrråvarer, så må vi øke jordbruksarealet.

Da må vi sette i verk et «Ny jord-program», der vi, i tillegg til å optimalisere kvaliteten på avlingene, også reetablerer tidligere dyrka jord tilbake til jordbruksdrift, og driver nydyrking. Dette må det bevilges investeringsmidler til, på siden av jordbruksavtalen.

Stortingsmeldinga legger en plan for inntektsopptrappinga med fullført jamstilling i 2027 (jordbruksoppgjøret 2026). Det betyr at det er neste regjering som skal fullføre tetting av inntektsgapet. Det gir dagens regjering anledning til å skylde på neste regjering for manglende måloppnåelse. Tilfeldig?

Når regjeringen har ventet i over to år før planen legges fram, med gjennomføring et år inn i neste stortingsperiode, forteller det at planen kunne vært gjennomført i denne stortingsperioden, dersom regjeringen hadde startet på jobben da de gikk inn i regjeringskontorene. Dette forstår velgerne. Dette forstår kjernevelgerne. Dette er politisk harakiri.

Rødt Nordland fylkesårsmøte 2024 – uttalelse vedtatt 17.03.24

Per-Anton Nesjan, forslagsstiller på årsmøtet