Først og fremst: tusen takk for mange gode innspill i en viktig, men også vanskelig sak!

I tirsdagens formannskap ble skolestruktur diskutert lenge og grundig. Jeg oppfatter at hele formannskapet på tvers av alle partier er enig om mye:

- Vi er enige om at noe MÅ gjøres fordi vi får færre barn, flere eldre og vi har et mye høyere utgiftsnivå enn inntekter

- Vi er enige om at prosessen frem til nå har hatt utfordringer og det er viktig at foreldre og ansatte fremover får både mer informasjon og involveres bedre

- Vi er enige om at det er behov for mer informasjon og utredning før vi er sikker på at en strukturendring lar seg gjennomføre på en god måte høsten 2024.

– Vi er enige om at barn på Hilstad ikke skal flyttes til skoler i Brønnøysund og at barn på Trælnes skal fortsette å gå på Sømnaskolen

- Vi er enige om at kommunens økonomiske situasjon allerede er svært alvorlig og det er nødvendig å gjøre grep innenfor alle tjenesteområder for å sikre en bærekraftig økonomi

I tillegg er nesten hele formannskapet (med unntak av Høyre) enige om at det er hensiktsmessig å kutte ned på antall alternativer som vi ber kommunedirektøren jobbe videre med. Vi mener det er viktig å gi kommunedirektøren noen styringssignaler slik at jobben som skal gjøres videre blir overkommelig.

Etter en lang og god debatt ble hele formannskapet enig om å be kommunedirektøren utrede videre følgende alternativ:

– Modell 1.5: som innebærer fortsatt 1–7 skole på Nordhus og at BBU og Salhus gjøres om til én barneskole og én ungdomsskole i Sentrum

- Modell 4.3: som innebærer en skole for de minste elevene med to undervisningssteder (Nordhus og BBU/Salhus) og 1 skole for de eldste elevene (BBU/Salhus).

Utredningen skal være ferdig til 17. desember og sendes da på høring. Høringsfristen blir 31. januar, og 14. februar kommer utredningen opp for behandling i kommunestyret som må velge veien videre.

Vi opplever at mange er urolige for om kommunen er i stand til å gjennomføre en endring på en forsvarlig måte høsten 2024. Vi tror det er mulig, men det er viktig at kommunen går i dialog med både ansatte og foreldre for å lytte til de spørsmålene som stilles og svare ut de problemstillinger som reises. Det er også viktig at vi politikere følger opp arbeidet og sikrer at vi er trygge på at gjennomføringen til høsten går bra.

Håper alle, både ansatte, ledelse, foreldre, politikere og andre med hjerte og meninger om skolen, i tiden fremover bidrar med spørsmål, kunnskap og god vilje for å sikre at vi lykkes. Hvis vi alle bidrar med det vi kan for å få til en god dialog og fremdrift så er jeg sikker på at dette vil gå bra.

Her er vedtaket som formannskapet til slutt vedtok enstemmig:

«Vi ønsker å utrede modell 1.5 med mulighet for å flytte kretsgrensene for å fordele elever på barneskolen mellom Salhus og Nordhus.

Følgende skal vektlegges:

· Fagmiljø

· Skolevei og forflytting av elever

· Kostnader til skoleskyss

· Hensiktsmessighet ut fra de lokaler som er tilgjengelig i dag

· Mulig besparelse

· De ulike klasseinndelinger – hvordan kan modellen innfases over flere år (1–3) og hvordan vil dette påvirker besparelsen.

Vi ønsker å utrede modell 4.3 nærmere for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag og gi bedre involvering av berørte parter. Modell 4.3 innebærer en skole for de minste elevene med to undervisningssteder (Nordhus og BBU/Salhus) og 1 skole for de eldste elevene (BBU/Salhus). Hilstad består som 1–10. Elever bosatt på Trælnes skal fortsatt gå på skole i Sømna.

Følgende skal vurderes:

Hva er den mest hensiktsmessig klasseinndeling mellom de to skolene:

1.     1–4 og 5–10

2.     1–5 og 6–10

3.     1–6 og 7–10

Hvilken skole er beste egnet som henholdsvis skole for de minste elevene og skole for de eldste elevene – BBU eller Salhus – satt opp mot ulike modeller for klasse inndeling (pkt. 1-3):

Følgende skal vektlegges:

·       Fagmiljø

·       Skolevei og forflytting av elever

·       Kostnader til skoleskyss

·       Hensiktsmessighet ut fra de lokaler som er tilgjengelig i dag

·       Mulig besparelse

·       De ulike klasseinndelinger – hvordan kan modellen innfases over flere år (1–3) og hvordan vil dette påvirker besparelsen.

Tidsplan for arbeidet

Administrasjonen gis frist til 17. desember på å utrede modellene nærmere og utredningen, samt forslag til endring av kretsgrenseforskriften, sendes til høring sendes ut på høring til ansatte, fagforeninger, elevråd og andre berørte parter med høringsfrist 31. januar. Det kalles inn til ekstraordinært kommunestyremøte 14. februar for videre behandling.»

Siv Aglen

Ordfører i Brønnøy kommune