Statistisk sentralbyrå (SSB) har anslått at vi vil få et økt behov for helse- og omsorgstjenester frem mot 2035 tilsvarende en økning på 35 prosent i antall årsverk.

I en slik situasjon er det avgjørende å ha nok sykehuskapasitet i hele landet. Siden 1980 har antall somatiske sykehussenger sunket fra 22.000 til under 11.000.

Pasientsikkerheten

Samtidig ser vi at nye sykehusbygg ofte fører til redusert sengekapasitet sammenlignet med sykehusene de skulle erstatte.

Disse erfaringene viser at det er et klart behov for en ny politikk for sykehusutbygging, for å sikre at det bygges sykehus i tråd med pasientenes behov. Kapasitetsmangel og svekket kompetanse ved små sykehus, svekker rekruttering og reduserer pasientsikkerhet.

Nasjonal politisk ansvar

Spørsmålet om kapasitetsbehov ved sykehusene og nasjonal sykehusstruktur bør være pålagt politiske ansvar i samråd foretaksdirektørene ved regionale helseforetak og nasjonal fagmedisinsk rådgivning. Et arbeid som er godt i gang ved Helse Nords dyktige og dedikerte ansatte i arbeidsgruppene.

Det bør være en plikt og et samfunnsansvar å gi ledelse og forvaltning i Helse Nord det arbeidsrom og tid de har behov for, for å arbeide fram en funksjons- og ansvarsfordeling mellom sykehusene i landsdelen. Vi bør være spart for svulstig retorikk og personangrep av tjenesteansatte for arbeid de er pålagt.

Sjefredaktør i Rana Blad betegner disse utløpene for priset egenskap; rett til å heve stemmen. Denne stemmeprakten har vi hørt i gjentatte opprop om inhabilitet selv etter flere tilbakevisninger av påstandene; og skjellsettende innlegg som «Helse Nords gambling med liv». Vi glemmer ikke henrykket bifall i kommentarfelt for kommentator Maja Sojtaric i Nordnorsk debatt for utropet «Inkompetanse». Et bidrag som påvirket at viktig medlem og varsler for styre i Helse Nord valgte å trekke seg.

Leger ved Rana sykehus

Utrolig at leger ved Rana sykehus med fagmedisinsk ansvar, presenterer talldata, grafiske figurer for å synliggjøre tall-størrelser og 10 punkters oppsummering av fortrinnene ved robust Rana sykehus sammenlignet med andre helseinstitusjoner i landsdelen.

Presentasjonen er et fyldig innlegg som beskriver ulikhetene ved et sentrumshospital i Rana, liggende vegg i vegg med 26.000 beboere, sammenlignet med bl.a. et Kysthospital i Sandnessjøen med en spredt befolkning på kyst og på øyer langs Helgelandskysten, fra Bindal/ Sømna i sør til Lurøy og Træna i nord.

Fremtiden for Helse-Helgeland

Fremtiden for helsearbeid på Helgeland er et hovedsykehus, et stort akuttsykehus plassert sentralt for alle beboere langs kyst og innland i landsdelen vår.

Et hovedsykehus på Tovåsen / Tovensykehuset i Leirfjord kommune. Et nybygd Tovensykehus for de neste generasjoner, for en beregnet befolkning på 100.000, hvor 8 av 10 beboere vil rekke behandling inne 60 min; og hvor 2 av 10 beboere vil ha kortere reise til sykehus enn ved dagen situasjon.

En sykehusstruktur med nasjonal fagtyngde tilgjengelig for hele befolkningen med et vekslende bosettingsmønster fra kyst og innland av Helgeland.

Tovensykehuset for kyst – og veitrafikk

Tovensykehuset er direkte tilknyttet Fv 17 og Fv 78 med 16 min reiseavstand til krysset E6.

Tidsavstanden fra sykehuset til jernbane, til kysten ved ferjestedet Levang og til ambulansehelikopter innen 5 – 10 min.

Tidsavstanden fra sykehuset til flyplassen i Sandnessjøen/ Stokka innen 25 min.

Fra sykehuset til Mosjøen/ Kjærstad innen 35 min.

Toven-sykehuset vil gi dekkende del av sikkerhet for pendlende trafikk over 350 km av E6, på strekningen 700 km mellom Trondheim til Bodø.

Distansen vil i sørlig retning fra Tovensykehuset gå til 160 km, til nordlige grense av Trøndelag og 190 km i nordlig retning til kryssing av Polarsirkelen i Lønsdal.

Cruisetrafikk og annen ferdsel langs kysten vil være dekkende over 124 nautiske mil for sykehus fra Rørvik i Trøndelag til Polarsirkelen ved Jektvik i Rødøy kommune.

Trygg helse for Rana

Der bør ikke sees som urimelig at 26.000 beboere i Rana vil ha samme spesialisthelsetjeneste som 2,3 mill. nordmenn vil ha innen 60 minutters ambulansetid til sine respektive sykehus.

Videre arbeid for sykehusstruktur for Helgeland bør følges opp etter vedtatt og signert Foretaksprotokoll 27. jan. 2020; med hovedsykehus, akuttsykehus for Helgelandssykehuset HF til Sandnessjøen og omegn.

Videre arbeid for Helgelandssykehuset i Helse Nord bør være fri for lokal Rana sentrert samfunns – og næringsinteresser, med organisert styring av folkeopprør samhandlende med lokale organisasjoner og bredt mediestyring for sine særinteresser.

Taperne vil være pasientene med behov for et felles dekkende Hovedsykehus med fagsterk medisinsk og kirurgisk spesialistkompetanse på Helgeland.

Det anmodes om at Helse Nord må være spart for ulike kriserop om konsekvenser ved nedlegging av medisinske funksjoner i Rana.

Ansvarsfordeling mellom sykehusene i Helse Nord

Vil man fortsette konfliktskapende debatten lokalt eller regionalt bør det skje i grad av forståelse for de oppgavene som Helse Nord og Helse Norge står overfor.

Det bør være en plikt og et samfunnsansvar å gi ledelse og forvaltning i Helse Nord det arbeidsrom og tid de har behov for, for å arbeide fram en funksjons- og ansvarsfordeling mellom sykehusene i landsdelen i samhandling med de øvrige forpliktende arbeid som ligger på bordet:

I Helsepersonellkommisjonens arbeid, NOU 2023- 4; Tid for handling.

II Fellesskapssykehuset, NOU 2023:8 – Styring, finansiering, samhandling og ledelse.

III: Generalistkommunesystemet- NOU 2023: 9 – Likt ansvar; ulike forutsetninger. I forkant til NOU 2023:9; har vi ved «Nasjonal helse, – og sykehusplan 2020- 2023; fått etablering av systemet: Helsefellesskap

IV: Total Beredskapskommisjon; Nå er det alvor. Arbeid overlevert 5. juni 2023

Sivil- militær helseberedskap og Helsetjeneste-akuttberedskap har til oppgave å håndtere masseskadesituasjoner.

Med referanse til Helsepersonellkommisjonen arbeid: « Under kommisjonens arbeid har det pågått flere parallelle prosesser som vil kunne ha betydning for den akuttmedisinske beredskapen, blant annet Helsepersonellkommisjonens arbeid. Arbeid med endringer i akuttmedisinforskriften, ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten og arbeidet med en egen stortingsmelding om helseberedskap.»

I den akuttmedisinske kjeden kommer samhandling mellom prehospital tjeneste og spesialisthelsetjenesten ved « Stort akuttsykehus på Tovåsen/ Tovensykehuset»:

«Sykehusene har også funksjonsfordeling der noen større sykehus for eksempel håndterer traumepasienter, hjertepasienter og slagpasienter. Ved spesielle behov for mer avansert behandling, eller der tid er avgjørende, benyttes oftest luftambulanse, enten helikopter eller ambulansefly.»

Helse Nord bør innvilges arbeidsfred.

Harald Nyberg