Jordbruket bidrar til en rekke fellesgoder som de fleste ikke tenker over: robust og langsiktig matforsyning, helsemessig trygg mat, god dyrevelferd, velholdte kulturlandskap, beredskap i hele landet og bosetting i distriktene.

I Norge har vi store utmarksressurser der beitedyr spiser seg feite, friske og melkesprengte. De omdanner gress og planter til menneskemat helt gratis. På arealer der vi, på grunn av klima eller jordsmonn, ikke kan dyrke korn, frukt eller grønt, får vi «automatisk» melk og kjøtt fra beitedyr.

Norge må beholde de mange små- og mellomstore bruksenhetene, for å utnytte flest mulig av våre utmarksbeiter og dyrkbare arealer til å mette befolkningen. Det er et sterkt press mot de 3 prosent matjord vi har. Det er denne jorda, med hjelp av fotosyntesen, som danner grunnlaget for vår eksistens. For hver golfbane og hvert kjøpesenter som ikke bygges på matjord, sikrer vi matproduksjonen litt mer! Dette er bærekraft og solidaritet i praksis. Vi slipper å importere så mye mat fra andre land, med alt denne importen medfører av transport og utslipp. Å importere mat fra andre land er dessuten usolidarisk, med tanke på at hvert land, i størst mulig grad, må få sikre egen befolkning først.

Bønder bidrar i lokalsamfunnet. Et jordbruk over hele landet betyr folk i arbeid og jord i hevd. Det skal være bra å bo og arbeide i utkantene. Vi trenger de jobbene jordbruket fører med seg, innen blant annet transport, foredling og distribusjon. For å kunne opprettholde levende bygder, må vi ha flere bønder, med unger på skolen og kunder til matbutikken. Turistene får nyte synet av et velstelt kulturlandskap, velholdt takket være beitedyr som går fritt. Flere folk i bygdene gir et bedre grunnlag for utbygging av nødvendig servicetilbud. ​​​​​Cirka 90 prosent av bøndene har annet arbeid ved siden av drifta, noe som betyr arbeidskraft og kompetanse til distriktet. Mange små og mellomstore produsenter driver også med lokalmatproduksjon som gir økt verdiskaping, arbeidsplasser og turisme.

Et jordbruk over hele landet er bra for distriktene, og det er et gode for hele storsamfunnet. Er det uår en plass i landet, vil vi kunne få gode avlinger andre steder. Vi er mindre sårbare med et sterkt og variert landbruk over hele landet. Dette har vi sett flere eksempler på i den siste tida, med tørke og derpå flom sør i landet, og gode avlinger i midt- og nord- Norge. Ikke minst i et beredskapsperspektiv, er vi bedre rustet med ei spredt bosetting og matproduksjon over hele landet, fra sør til nord. Dersom dagens utvikling får fortsette, vil enda flere av de små brukene nordpå bli nedlagt. Hvordan vil beredskapen vår se ut da? I dag importerer Norge altfor mye av den maten som kan produseres i Norge. Men hva skjer den dagen dyreepidemier herjer i besetningene nedi Europa, eller de får dårligere avlinger der?

Nordland Bonde- og Småbrukarlag vil gå fremst i kampen for å få flere bønder, og økt matproduksjon basert på lokale ressurser. Vi kjemper for god dyrevelferd og lokalprodusert kvalitetsmat. Kjøper du norsk og lokalprodusert mat, støtter du den norske bonden og landbruk over hele landet.

Kjersti Anyango Sigvang Bergquist

Styremedlem i Nordland Bonde- og Småbrukarlag