Over 47.000 innbyggere i Nord-Norge mangler nå fastlege, og 15 nordnorske kommuner mangler kompetanse til å utdanne allmennleger.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024 er inne i sitt fjerde år. På tross av tiltakene i planen er det lite som tyder på at krisen i fastlegeordningen er i bedring. Ifølge opplysninger fra Helfo sto 219.740 innbyggere på lister uten fast lege i januar 2023. Det er en økning fra 144.88 i januar 2022. Antall lister uten fastlege i Norge har økt fra 231 i 2022 til 324 i 2023.

I januar 2023 var 79 av 652 fastlegestillinger i Nord-Nord ubesatt (12,1 %), og 47.187 innbyggere sto på lister uten fast lege. Det betyr at over 20 prosent av innbyggerne i Norge som mangler fastlege, bor i Nord-Norge. Med bare 8,9 prosent av landets befolkning i vår landsdel, bekrefter det at fastlegemangelen fortsatt er større i nord enn i resten av landet.

Det er store geografiske forskjeller i fastlegekrisen, også innad i Nord-Norge. Verst er situasjonen i kommunene som sokner til Helgelandssykehuset. I dette området var 27 av 108 fastlegestillinger ubesatte i januar (25,0 %), og 15.105 innbyggere manglet fastlege. Situasjonen var litt bedre for kommunene i området for Finnmarkssykehuset med 19 av 116 ledige fastlegestillinger (16,4 %), og bedre for kommunene som sokner til UNN og Nordlandssykehuset med henholdsvis 8,9 prosent og 6 prosent ledige fastlegestillinger.

Mange nordnorske kommuner driver i dag sin allmennlegetjeneste med stor bruk av korttidsvikarer som har liten kunnskap om den lokale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten i sitt område. Kommunene med flest ledige stillinger var Rana med 9, Alta 7, Meløy 5 og Senja med 4 ledige stillinger. Enda verre var situasjonen for innbyggerne i kommunene Grane og Rødøy, som begge hadde 3 av 3 fastlegestillinger ubesatte. Innbyggerne i disse kommunene betaler en høy pris med stor risiko for forsinket påvisning av sykdom, liten kontinuitet i oppfølging av kronisk syke og dårlig samhandling med den øvrige lokale helse- og omsorgstjenesten og sykehusene.

Fra 1. mars 2019 fikk kommunene ansvar for spesialistutdanningen av allmennleger. Utdanningen er obligatorisk og tar minimum 5 år. Allmennlegene skal bl.a. oppnå 88 spesifikke læringsmål. Spesialistforskriften pålegger kommunene å tilrettelegge for helhetlige utdanningsløp for alle ALIS (allmennlege i spesialisering), inkludert nødvendig institusjonstjeneste i sykehus. Et av hovedkravene i forskriften er at ALIS skal ha en times individuell i uka, 10 måneder i året, av godkjent spesialist i allmennmedisin.

I januar 2023 manglet 15 av 80 kommuner i Nord-Norge spesialister i allmennmedisin. I denne kommunegruppen finner vi Grane, Herøy, Lurøy, Rødøy, Vega, Flakstad, Moskenes, Værøy, Gratangen, Storfjord, Gamvik, Lebesby, Måsøy, og Nesseby. Disse kommunene er avhengig av å inngå avtale om individuell veiledning for ALIS med en kvalifisert lege i annen kommune, eller søke om dispensasjon for spesialistkrav dersom de har en lege med lang erfaring i egen kommune. I 19 kommuner i Nord-Norge var bare en av legene spesialist i allmennmedisin. Slik er det bl.a. i Hadsel som er en relativt stor kommune med 12 fastlegestillinger. Behovet for individuell veiledning av alle ALIS i denne kommunen kan umulig dekkes av den ene spesialisten.

I den andre enden av kompetanseskalaen finner vi 22 kommuner der mer enn 50 prosent av fastlegene er spesialister i allmennmedisin. I denne gruppen er Alstahaug, Vevelstad, Vefsn, Nesna, Saltdal, Bodø, Sørfold, Vågan, Røst, Andøy, Bø, Kvæfjord, Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Nordkapp, Båtsfjord, Porsanger og Sør-Varanger og Vardø. Tromsø har 56 og Bodø 38 spesialister. 94 av 317 spesialister i allmennmedisin i Nord-Norge er i disse to kommunene (30 %).

I 2020 ble det som ledd i handlingsplanen etablert 5 regionale ALIS-kontor for å gi råd og veiledning til kommunene om spesialistutdanningen i allmennmedisin. Kontorene skal også bidra til bedre rekruttering og stabilitet i legestillingene i kommunene. ALIS-kontoret i Nord-Norge har Bodø som vertskommune. De andre kontorene ligger i Trondheim, Bergen, Kristiansand og Ringsaker. I 2022 ble det vedtatt å opprette et eget ALIS-kontor i Oslo som nå er under etablering. Oslo kommune har også utfordringer som utdanningsvirksomhet for allmennleger, men de er helt annen karakter enn i Nord-Norge.

ALIS Nord ser i dag at mange nordnorske kommuner er inne i en ond sirkel med økt bruk av korttidsvikarer og slitne fastleger som ikke orker å påta seg nødvendige utdanningsoppgaver av verken medisinstudenter, LIS1 (tidligere turnusleger) og ALIS. Svært få kommuner har i tillegg rustet opp sin helseadministrasjon for å følge opp unge og eldre leger i tråd med kravene i spesialistforskriften. Dersom denne situasjonen ikke bedres er det stor fare for at legeflukten fra nordnorske kommuner øker, enten til sykehusene i Nord-Norge, eller til kommuner og sykehus lenger sør i landet.

Høsten 2022 ble jeg som leder av ALIS Nord spurt om å holde innlegg på KS sine regionkonferanser i Tromsø og Bodø med oppgitt tema «Fastlegeordningen i fritt fall.» Da var det 56 lister uten lege og 32.000 innbyggere som manglet fastlege i Nord-Norge. Fallet har ikke stoppet, og det går mot en hard landing i mange kommuner dersom ikke kraftigere tiltak iverksettes.

Den sittende regjerings nye tiltakspakke for å redde fastlegeordningen trer i kraft fra 1. mai 2023. Den kan forverre situasjonen for distriktskommunene. Grunnen til det er at hovedtiltaket (økt basistilskudd) i første rekke vil gjøre det mer attraktiv å være privatpraktiserende fastlege i byene. De fleste byene i landet mangler fastleger, også i byene rundt Oslofjorden.

En kraftig nasjonal økning av LIS1-stillinger, og økt satsing på fastlønte ALIS-stillinger, ville hatt større effekt for rekruttering av leger både i distriktskommuner og bykommuner. Dette er også i tråd med ekspertgruppens anbefalinger. I Nord-Norge er det i tillegg behov for økt interkommunalt samarbeid om utdanninga av leger, og økt samarbeid mellom helseforetak og kommuner for å redde en skakkjørt helse- og omsorgstjeneste.

Svein Ragnar Steinert

Spesialist i allmennmedisin, MPH

Spesialrådgiver ALIS Nord

Bodø kommune