Når dagens helseminister tydelig signaliserer at pasienten ikke lenger er i fokus, men derimot økonomi og budsjettbalanser, så er det naturlig å se på hvordan finansiering av byråkratiet rundt helseforetakene vokser fram uten særlig oppmerksomhet.

Ved å google Helse Nord finner en at det administrative apparatet er:

1 adm. direktør, 1 eierdirektør, 1 fagdirektør, 1 kommunikasjonsdirektør, 1 direktør for sikkerhet, 1 stabsdirektør, 1 HR-direktør, 1 avdelingsdirektør, 1 økonomidirektør.

I tillegg til disse er det da den merkantile staben på rundt 80 medarbeidere. Disse ca. 90 personer er nok hevet over dette med direkte pasientbehandling.

Disse rammes ikke av helseministerens brutale innsparingsbeskjed.

Jeg kan ikke unnlate å gjøre oppmerksom på at det er utarbeidet klare alternativer til helseforetaksmodeller som ivaretar både vanlig pasientbehandling og spesialisthelsetjenester på en verdig og ansvarsfull måte uten å bruke økonomi som målestokk for pasientbehandling.

Hvis en så ser på Helgelandssykehuset så er situasjonen slik:

1 adm. direktør, 1 samhandlingssjef, 1 adm.sjef, 1 økonomisjef, 1 HR-sjef, 1 kommunikasjonssjef, 1 prosjektorganisasjonsdirektør, 6 klinikksjefer. Altså til sammen 7 direktører og 6 klinikksjefer. I tillegg kommer så den merkantile delen med kontorpersonell, rådgivere, konsulenter osv.

Hva slike oppblåste administrative systemer koster helsevesenet kunne vært greit å vite. Dette sett i forhold til det enkelte sykehusets fortvilte kamp for å yte best mulig pasientbehandling selv når de økonomiske rammene reduseres.

Jeg er en av de mange som klart og tydelig har ment og fortsatt mener at dagens helseforetaksmodell ikke er til det beste for dagens pasientbehandling.

Sømna 18.01.2023

Arild Aune