Jeg synes det er ugreit å henvise til villedende og feil informasjon for å bygge opp empiri/fakta som ikke stemmer!

Å henvise til en stor region som Salten, som igjen ikke har en slik ordning, blir helt feil. Å sammenligne øykommunen Vega og kommunene på fastlandet, med Salten blir helt feil!

Ordfører André Møller kommer med påstanden:

"I Salten har ti kommuner felles kommuneoverlege, de stillingene driver ikke med pasientbehandling."

Det er litt uklart om ordføreren mener at

- flere kommuner i Salten har en kommuneoverlege på deling

- eller om at 10 kommuner har én kommuneoverlege? (inkludert Tysfjord og Hamarøy da, siden det er 8 kommuner i Salten?)

Salten består av 8 kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Disse har alle sammen i dag en ordning med egne kommuneoverleger og informasjonen her er hentet på kommunenes egne sider.

For ikke noe av dette stemmer! De fleste kommunene her har egen kommuneoverlege! Det som kunne ha vært henvist til med erfaring av et samarbeid over tid, var til at Steigen, Hamarøy og Tysfjord hadde et interkommunalt samarbeid om legevakttjenesten fra 1999 til 2020. Det er et slikt samarbeid som deler av ledelsen i Vega kommune nå ønsker å gå i gang med. En kan lese om hvordan det gikk og hvorfor det ble avsluttet ifølge gjennomgangen her:

https://www.utposten.no/journal/2020/6/m-955/Organisering_av_held%C3%B8gns_kommunal_legevakt_i_Steigen_kommune

Fra 1. januar 2020 valgte Steigen kommune å bryte ut av interkommunalt legevaktsamarbeid til fordel for heldøgns kommunal legevakt.

Det ble oppdelt tid med lokal og interkommunal legevakt etter om det var helg, hverdag, dag eller natt. Det ble på denne måten ikke legevakttjeneste hele døgnet lokalt, og reiseveien ble lengre for de som søkte hjelp når det var den interkommunale legevakten som var "på".

Det har blitt oppfordret med interkommunale legevaktordninger med økonomisk støtte, noe som da ville gitt kommunene penger til å utføre dette.

Samtidig så viser interkommunale legevaktordninger seg til å ha færre ansatte, mer vikarbruk og har blitt til en dårligere ordning på mange måter. Det blir sett på som en uheldig utvikling hvis dette fortsetter over tid.

I Steigen fant de ut følgende om sin interkommunale legevaktordning:

- Lang reisevei for både personell og pasienter til interkommunal sentral.

- Lege kan i liten grad delta på utrykning.

-De mest sårbare pasientene (sykehjem) blir i stor grad vurdert og behandlet telefonisk grunnet reisevei.

- Legevaktlege har kun tilgang på begrenset journal.

- Behov for egen KAD-vaktlinje i Steigen grunnet lang reisevei.

- Vanskelig å overholde bakvaktkravet i akuttmedisinforskriften.

- Behov for betydelig oppgradering av fasilitetene, samt ressurser til hjelpepersonell og internkontroll.

Summert opp: "I mange områder av landet vil interkommunalt samarbeid være en hensiktsmessig og god måte å organisere legevakttilbudet på, men for endel områder i vårt langstrakte land kan dette føre til både høyere utgifter og dårligere kvalitet på legevakttjenesten."

Salten er stort med store avstander. Det skulle ha sett seg ut at de alle skulle hatt et slikt samarbeid over hele regionen, uten at det hadde gått ut over de minste kommunene.

Jeg ville ikke ha brukt Salten eller Vega i en sammenligning, eller kommet med en påstand om Salten som en region der slike ordninger blir brukt i stort omfang. For det stemmer simpelthen ikke!

Camilla Tranås Kristiansen

Student - Nordområde- og nordiske studier på Nord Universitetet i Bodø og folkevalgt i Rødt Nordland

Vega