Torskeoppdrett er et nytt satsingsområde langs kysten vår. Naturvernforbundet (NNV) er derimot sterkt bekymret for at slike oppdrett vil føre til ytterligere press på den sårbare kysttorsken som havforskerne vurderer til å være truet langs hele kysten. På Naturvernforbundets landsmøte som var 22–24 april, ble det vedtatt en uttalelse der det etterlyses strengere krav til hvor og hvordan det oppdrettes torsk. I denne står det blant annet:

«Naturvernforbundet er av den oppfatning at eventuelt oppdrett av torsk kun må forgå i lukkede anlegg – Og da i anlegg som ikke forringer naturmangfold og landskap, samt ikke fortrenger tradisjonelle næringer.»

Noe av grunnlaget for uttalelsen er en rapport fra Havforskningsinstituttet (HI) der det fremgår at vi har lite kunnskap om konsekvensene av torskeoppdrett i åpne merder. Rapporten anbefaler likevel, på bakgrunn av nåværende viten, at det ikke bør etableres torskeoppdrett i områder der villtorsk har gytefelt – spesielt gjelder dette i fjorder med små og sårbare kysttorskbestander.

På samme måte som oppdrettslaks; kan oppdrettstorsk i åpne anlegg spre sykdommer og parasitter til villfisk. Torsken kan dessuten gyte i merdene, og er derfor ikke avhengig av å rømme for å blande gener med villtorsken – i motsetning til laks som må opp i elver for å gyte. Siden torsken gyter i havet kan egg og yngel spres over store avstander, og krysning mellom oppdrettstorsk og kysttorsk synes derfor enda vanskeligere å unngå enn krysning mellom villaks og oppdrettslaks.

Dette poenget fremstår særlig aktuelt i lys av ny forskning som viser at kysttorsken har «supergener» som gjør den mer tilpasningsdyktig i møte med klimaendringer og andre forandringer i naturen. Det er grunn til å forvente stadig flere slike endringer i tiden fremover, og vi i Naturvernforbundet mener derfor at det er ekstra viktig å beskytte kysttorsken mot genetisk påvirkning fra oppdrettstorsk, slik at kysttorskens mulighet til å tilpasse seg fremtidige endringer ikke svekkes.

Både forskning og fiskernes egen erfaring tyder på at vandrende torsk kan endre adferd og unngå områder med mye lakseoppdrett. Én mulig årsak til dette kan ifølge havforskerne være at torsken rett og slett skremmes av de store ansamlingene med fisk i merdene – uavhengig av hvilken type fisk det er snakk om. På en enkelt oppdrettslokalitet kan mange tusen tonn med oppdrettstorsk være samlet på et lite område, og dette tyder på at oppdrettstorsk også kan skremme villtorsk. Kysttorsken kan dermed sky sine gytefelt – noe som åpenbart også vil ha en negativ konsekvens for både kystfiskere og fritidsfiskere som opplever at fisken blir borte fra tradisjonelle fiskefelt.

Naturvernforbundet frykter at også sjørøye og sjøørret kan bli påvirket; torsk beiter på smolt av disse artene, og torskeoppdrett vil kunne skremme disse bort fra deres naturlige beiteområder. 4 mai lanseres Havforskningsinstituttets risikorapport for norsk fiskeoppdrett med et eget nytt kapittel om miljøeffekter av torskeoppdrett – vi oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i denne.

Naturvernforbundet mener at naturmangfoldloven med føre-var-prinsippet må veie tungt. NNV Nordland og NNV Salten har nylig levert innspill til søknad om konsesjon til torskeoppdrett i åpne merder i Buvika i Meløy kommune. Her planlegges oppdrett av over 3500 tonn torsk med flere gyteområder og fiskeplasser like i nærheten, og vi er derfor imot at det skal bli gitt konsesjon til oppdrett her. NNV Nordland og NNV Ytre Helgeland har levert klage til Miljødirektoratet for utslippstillatelse til torskeoppdrett på lokalitet Gåsholman i Brønnøy kommune, der er det også dokumentert gyteområder for torsk.

Vi mener at i FNs «Naturrestaurerings tiår» er det nødvendig å fjerne alle åpne oppdrettsanlegg. Lukkede anlegg må dessuten, uansett hvor de plasseres, ikke bidra til å ødelegge mer natur eller fortrenge tradisjonsrike næringer som kystfiske. Den sikreste investeringen for fremtiden vil alltid være å jobbe for å bevare mest mulig intakt natur, da vil den enda være der for hver kommende generasjon og dele av sitt overskudd med dem.

Naturvernforbundet i Salten

v/styret

Naturvernforbundet i Nordland

v/styreleder Kaja Langvik-Hansen