Etterslepet på fylkesveiene i Nordland er anslått til mer enn 14 milliarder kroner. Dette går ikke bare ut over fremkommeligheten til myke og harde trafikanter, det har blitt en direkte trussel mot liv og helse. Ifølge Statens vegvesen skyldes en høy andel av dødsulykkene på norske veier «forhold knyttet til vegen og vegmiljøet».

Mange av oss ble overrasket og skuffet over at fylkesrådet i Nordland, bestående av Høyre, Frp, Sp og Venstre, barberte veivedlikeholdet i sitt første fylkesbudsjett. Stikk i strid med egne løfter ble det satt av magre 10 millioner kroner til dekkelegging i 2024. Det holder til ny asfalt på rundt 20 kilometer fylkesvei i Nordland. Av totalt 4066 kilometer med fylkeskommunal vei.

Miljøpartiet De Grønne prioriterer å reparere, vedlikeholde og ruste opp fylkesveiene. Vi er opptatt av å høyne trafikksikkerheten, sikre beredskapen, bedre fremkommeligheten for folk og gods og sørge for en fornuftig bruk av pengene på lang sikt. Derfor reverserte vi fylkesrådets veikutt i sin helhet i vårt alternative budsjett før jul.

Fylkesveiene har også vært høyt prioritert i De Grønnes alternative statsbudsjetter. I 2024 øker vi tilskuddet til fylkesveier med 800 millioner, på bekostning av naturslukende motorveier sørpå og uforståelige prestisjeprosjekter som ny Ring 1 i Oslo.

Nordland MDG vil, i likhet med fylkesrådspartiene, jobbe for økte statlige bevilgninger til fylkesvei gjennom NTP-behandlingen i Stortinget i vår. Det betyr ikke at vi kan neglisjere ansvaret vi er gitt for fylkesveiene.

Vi forventer at fylkesrådet og posisjonspartiene lytter til NAF, Lastebileierforbundet og en samlet opposisjon på fylkestinget, og øker veivedlikeholdet i kommende budsjetter.

Det handler om å gjøre det viktigste først. Å sikre liv og helse på veinettet er viktigere enn det meste.

Katja Hjertaas

Fylkesleder, Nordland MDG

Håkon Møller

Gruppeleder for MDG på fylkestinget