Under debatten om ny skolestruktur i Brønnøy ble det samtidig varslet at det ville bli fremmet krav om lovlighetskontroll dersom Ap og SV vedtok ny struktur i tråd med sitt benkeforslag.

Krav om lovlighetskontroll er nå sendt inn. Dokumentet er underskrevet av 10 representanter fra Sp, Frp, Rødt og Høyre i kommunestyret. Det er uvanlig at krav om lovlighetskontroll samler så bred støtte, både i antall representanter og bredde av partier.

Lovlighetskontrollen skal først behandles av kommunestyret. Fastholder kommunestyret sitt vedtak i saken, så skal kravet oversendes statsforvalter for behandling.

I bokstav a-e er kravet nærmere begrunnet.

a. manglende konsekvensutredning i saken. En konsekvensutredning skal gjennomføres for alle planer og tiltak som kan få vesentlig virkninger for miljø eller samfunn. Kommunedirektørens innstilling var å legge ned hele Nordhus skole, dette må vurderes som en "vesentlig virkning" for lokalsamfunnet og stiller dermed krav om en konsekvensutredning.

Prinsippet er at beslutninger skal bygge på et opplyst og kunnskapsbasert grunnlag, samt at konsekvensutredning skal være et demokratisk virkemiddel som sikrer formalia rundt varsling, høring og behandling av innspill og uttalelser. Siden det ikke foreligger en konsekvensutredning, så er heller ikke berørte parter gitt anledning til å bli hørt.

Etter vår mening oppfyller ikke kommunedirektøren kravet i kommunelovens § 13–1 som sier at "Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak."

Det er kun redegjort for kostnadsreduserende effekt av færre og større klasser. Innspill om inneklima /investeringer i ventilasjon, kostnader knyttet investeringer til trygg skolevei, ombygginger og tilpasninger innen trafikkavvikling er ikke tilfredsstillende utredet.

Risiko for nedskalering eller skrinlegging av næringsinvesteringer i milliardklassen og 2–300 arbeidsplasser er ikke vurdert. For kommuneøkonomien utgjør dette potensielt tap av inntekter som er flere ganger større enn det som potensielt kan spares inn på skolestrukturtiltakene. Effekten av familier som har varslet at de vil flytte om skolen legges ned er heller ikke vurdert.

b. vedtak fremmet som et benkeforslag uten tilstrekkelig utredning og høring. Flertallet fremmet og vedtok et benkeforslag som ikke er utredet eller hørt. I en slik sak, med så store samfunnsmessige konsekvenser, må alle relevante forhold være forsvarlig utredet. Dette ansvaret ligger hos kommunedirektøren. Mindretallet påpekte både utilstrekkelig utredning og høring i kommunestyret, men politisk flertall bestående av Ap og SV så bort fra dette under votering. Kommunedirektøren ga ingen advarsler om å vedta ny skolestruktur basert på et benkeforslag. Vi stiller også spørsmålstegn ved lovligheten om å fjerne 5.–7. klasse, samt legge ned tilbudet om SFO på Nordhus skole gjennom et benkeforslag, uten utredning og høring. I vedtaket er det spesifisert at barneskolen i Brønnøysund skal ha SFO på Salhus. I avdelingen på Nordhus er det kun undervisning.

Det er etablert praksis i forvaltningen å legge ut et fullstendig beslutningsgrunnlag slik at aktørene som ønsker å uttale seg skal kunne ta stilling til og gi et informert svar eller en uttalelse. Et benkeforslag fratar aktører muligheten til å uttale seg i en sak som har stor samfunnsmessig konsekvens. For kommunestyret gir dette et ufullstendig beslutningsgrunnlag.

Det er også verdt å merke seg at alternativ 4.3 som vedtaket bygger på, er et alternativ som kommunedirektøren ikke ønsket å anbefale. Alternativet er ikke støttet i høringen til formannskapet. Så sent som 09.02 uttalte også ordfører i lokalavisen at alternativ 4.3 var det ingen som ville ha. Til tross for dette tok benkeforslaget utgangspunkt i alternativ 4.3.

c. endring av skolekretsgrenser uten at forslag har vært på høring. I vedtaket den 21.02 vedtas det i punkt 2 nye skolekretsgrenser. Brønnøy kommune har vedtatt forskrift om skolekretsgrenser. Utdanningsdirektoratet stiller krav om saksgang ved endring av forskrift om skolekretsgrenser. Endringer i forskriften skal ut på høring. Det er ikke gjort i dette tilfellet, flertallet tar her inn endringer i forskriften som del av sitt benkeforslag. Flertallet i kommunestyret har fattet et vedtak som ikke følger krav ved forskriftsendring.

Det er all grunn til å minne om Utdanningsdirektoratets rundskriv om "Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser», særlig punkt 4 med denne ordlyden; "Utdanningsdirektoratet vil understreke betydningen av at kommunene følger saksbehandlingsreglene i behandling av saker om skolestruktur og -nedleggelser."

d. opprettelse av avdeling for 1.–4. trinn med undervisningssted på Nordhus. Utdanningsdirektoratet er tydelige på hva som ligger i undervisningssted og "geografisk samlet skoleanlegg". Direktoratet sier bl.a. " … herunder om elevene har gåavstand mellom bygningene, om elevene kan bevege seg fritt og om skolen har felles uteareal, kan være relevante momenter i vurderingen".

Dette er kriterier som ikke lar seg innfri for Nordhus. Opprettelse av avdeling under en hovedskole er regulert i opplæringsloven, og vi kan ikke se at Nordhus skole kan omgjøres til en avdeling innenfor Opplæringslovens bestemmelser. Dette understøttes også at Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse til daværende Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på spørsmål om tolkning av begrepet "geografisk samlet skoleanlegg". (vedlegg 5).

e. inhabilitet på kommunedirektør. I kommunestyret 21.02 tok kommunedirektøren uoppfordret selvkritikk og beklaget at han i formannskapet den 14.02 ikke hadde klart å skille godt nok mellom politikk og administrasjon (se vedlegg 3).

Vi mener at kommunedirektøren med dette bekrefter at saksfremlegget ikke er forsvarlig utredet, og at dette inngir manglende tillit til saksfremlegget. Ordfører ga også under kommunestyret en påminnelse til kommunedirektøren om at han måtte skille mellom politikk og administrasjon da saken var til behandling.

Samlet vurdering

Flertallet i Brønnøy kommunestyre har i PS 16/24 fattet vedtak om ny skolestruktur som vi mener er lovstridig. Vedtaket er basert på ufullstendig grunnlag med manglende konsekvensutredning av flere forhold, mangelfull bruk av høring og involvering både som følge av benkeforslag, samt endring av skolekretsgrenser og opprettelse av avdeling i strid med krav fra Utdanningsdirektoratet. Det er også grunn til å be om en vurdering av kommunedirektørens habilitet ved saksforberedelser av PS 16/24.

Hvis kommunestyret opprettholder sitt vedtak i PS 16/24, ber vi subsidiært om at effektuering av vedtaket utsettes til Statsforvalteren har behandlet krav om lovlighetskontroll.

Rune Moe, partileder Høyre

Janitha O. Singdahlsen, Høyre

Tore Tveråmo, Høyre

Andrea Dahl Larssen, Høyre

Ørjan Moe, Høyre