Brønnøy kommune må bruke mindre penger, og dette betyr kutt i tjenester til innbyggerne. Skal Brønnøy være i stand til å ta egne valg, f.eks. tunge investeringer innen helse, så må vi drifte kommunen med økonomisk overskudd. Uten kontroll på økonomien er det risiko for at kommunen settes under administrasjon på ROBEK-listen.

Kommunedirektøren har derfor lagt frem en kuttliste og noen tiltak som kan gi inntekter med en helårseffekt på 24,9 millioner kroner. Kuttlisten har vært til politisk behandling i formannskapet og utvalg.

Noen av tiltakene ser vi på som naturlige i den daglige driften som kommunedirektøren er ansvarlig for, f.eks. gjennomgang av forsikringspremier og lisenser. Andre tiltak er reelle kutt i tjenester som gis til innbyggerne i dag.

Høyre vil være med på å gjøre kutt, men kuttene må ha en profil som ikke rammer utsatte og sårbare grupper unødig hardt.

Kuttlisten inneholder 36 kulepunkt. Noen av punktene er lite beskrevet med tanke på effekter. Høyre skulle gjerne sett flere tiltak slik at vi kunne fått flere alternativer å velge i.

Uansett; av de 36 tiltakene er det svært mange punkt som kan settes i kategori «varme hender» og helse for sårbare grupper. Høyre ser svært få kutt innen kjøligere hender som f.eks. eiendom, teknisk og IT. Hvorfor er det slik?

Eksempler på kutt innen «varme hender» ser vi for forebyggende team, helsestasjon, PMTO og ROP. Dette er tjenester som vi gjerne vil skjerme. Samtidig har kommunedirektøren forsikret politikerne om at kuttene må ses i sammenheng med etablering av Familiens hus med oppstart i mai 2025.

Vi går ikke gjennom hele kuttlisten her, men Høyre vil under signalisere hva vi vil støtte og hva vi mener bør skjermes.

Høyre vil støtte disse kuttforslagene/inntektsmulighetene;

1. Økte inntekter gjennom økt catering/salg av mat på sykehjemskjøkkenet

2. Krisesenter, kjøp av tjenester fra annen kommune

3. Bibliotek Velfjorden og hovedbibliotek i Brønnøysund

4. Kulturskolen og oppsigelse av ordning med sceneinstruktør

5. Miljøvaktmester

6. Arkivleder

I sum ser vi dette som fornuftige kuttforslag gitt den økonomiske situasjonen Brønnøy er i.

 Høyre vil ikke støtte disse kuttforslagene/inntektsmulighetene;

1. Driftshjemmel fysioterapi; etter Høyres mening er dette tiltak med liten effekt for kommunen men som rammer brukerne unødig hardt.

2. Innkjøpsressurs; her mener Høyre at Brønnøy og nabokommunene må se på mulighetene for en felles innkjøpsressurs med riktig kompetanse. Høyre mener at riktig ressurs her vil være til nytte både for samarbeidende kommuner og det lokale næringslivet.

3. Hybriden med kultur- og næringskonsulent i samme stilling; her mener Høyre at dette gir en spagat som rammer både næringsarbeidet og kulturlivet. Høyre frykter dette kuttforslaget er tiltak som på sikt vil generere mindre inntekter og aktivitet. Sammenlignet med Vefsn og Rana er dette puslete saker, og vi ønsker en utredning der bl.a. økt samarbeid mellom Brønnøy og næringslivet er gjort.

4. Lærlinger; Vi i Høyre mener at det å redusere antall lærlinger vil ha flere negative konsekvenser samtidig som det vil ha beskjeden effekt på budsjettet. Det vil svekke mulighetene for rekruttering av fremtidig kompetanse med lokal tilknytning. Lærlingene bidrar i tillegg til en betydelig verdiskapning. Etter hvert som de lærer og blir mer effektive, øker deres bidrag og produktivitet.  Ved å ta inn færre lærlinger sender Brønnøy et signal om at lærlingene mest er en kostnad, ikke en ressurs. Kommunen må være sitt samfunnsansvar bevisst og bidra til å utdanne ungdom og voksne til arbeidslivet.  Dersom kommunen prioriterer ned å ta inn lærlinger for å spare penger vil det ha en negativ effekt på omdømmet.

5. Parkeringsgebyr i Brønnøysund; Høyre vil ikke ha parkeringsgebyr i Brønnøysund. Dette er en ordning vi har hatt før og deretter avviklet. Kommunen/politiet har i dag myndighet til å ilegge parkeringsbot, her er det snakk om å håndheve gjeldende regelverk. Høyre ønsker tydeligere skilting og bevisstgjøring av bilister og næringsdrivende.  For næringsdrivende bør det vurderes et parkeringsbevis når håndverkere er på oppdrag i sentrum.

6. Oppsigelse av medlemskap i "Heile Helgeland"; etter Høyres oppfatning er dette et dårlig signal når det er vanskelig å rekruttere nye ansatte. Skal kommunen fremstå som attraktiv å flytte til, så må Brønnøy også bruke midler på profilering. I sum et godt tiltak som koster lite og som kan gi veldig stor effekt, derfor ønsker vi å videreføre medlemskapet.

I tillegg vil vi foreslå å innføre ansettelsesstopp i kommunen. Alle nye stillinger, også erstatning for naturlig avgang, mener vi bør vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Her ønsker vi at kommunedirektøren sammen med politiske representanter i Arbeidsgiverutvalget skal gjøre en vurdering før stillinger lyses ut. For lovpålagte stillinger vil det i praksis ikke bli endringer.

Kommunedirektøren skal ha ros for å prioritere rullering av arealplan med hovedfokus på havbruk. Planen skal til politisk behandling våren 2025.

Kommunedirektøren har gjentatte ganger fremhevet at lokaliteter til havbruk gir penger rett på bok for Brønnøy. Så får tiden vise om posisjonen tenker likedan.

Rune Moe, partileder

Janitha O. Singdahlsen

Andrea Dahl Larssen

Alfon Slotvik

Tore Tveråmo