Høyre insisterer på at jeg vil legge ned Nordhus skole. Det er ikke sant, men tilbakemeldinger sier meg at de har tilsynelatende lyktes bra i sin propaganda, så derfor trengs en oppklaring.

Jeg er overbevist om at vi kommer til å tilby opplæring på alle de skolene vi har i dag, også i fremtiden!

Jeg er sikker på at det i fremtiden vil ankomme barn til lokalene på Nordhus skole for å få undervisning der – men jeg vet ikke om det heter Nordhus skole eller "Brønnøy barneskole, avdeling Nordhus".

Jeg er også sikker på at ungdommene på Hilstad fortsatt skal ha Hilstad som sitt opplæringssted, men jeg vet ikke hva som vil være de beste organisatoriske strukturene rundt skolen, eventuelt om de skal beholdes som de er.

For meg handler skolestruktur om mye mer enn geografi og opplæringssted. Det kan like gjerne handle om hvordan vi organiserer skolene, hvem er rektor for hva, hvordan vi organiserer «støtteapparatet», om vi trenger to småskoler i sentrum eller om det er lurt med en felles ungdomsskole?

Det viktigste er at vi får en skole med god kvalitet som sikrer barna et best mulig utgangspunkt for resten av livet. Vi trenger kvalifiserte lærere, et trygt skolemiljø, tilrettelagt opplæring og et likeverdig tilbud for alle barn i hele kommunen, uansett hvor de bor.

I tillegg har enkelte av skolene i dag et stort overforbruk i forhold til budsjett. Og vi har 14 klasser uten kvalifiserte lærere ved skolestart 2023! Dette kan ikke fortsette!

Uansett hva man kommer frem til, er dette endringer som vil påvirke de ansattes arbeidshverdag og hverdagen for en masse elever og foreldre! Derfor er dette diskusjoner som må gjøres sammen med ansatte, elever og foreldre – ikke alene av politikere i valgkamprus!

Vi må undersøke ulike alternativ, fordeler og ulemper må belyses. Jeg er sikker på at hvis man bruker tid på å få opp en felles forståelse for dagens utfordringsbilde og folk inviteres til å diskutere muligheter og løsninger, så blir dette en bra prosess med godt resultat.

Men hvis politikerne har bestemt seg på forhånd – så er det vel liten vits i å diskutere?

Og som kommende kommunepolitiker må vi ikke lure oss selv til å tro at de neste fire årene blir enkle!

De siste 10 årene er det blitt 207 færre barn i Brønnøy. Frem til 2027 er prognosene at antallet reduseres med 102 til.

De siste 10 årene er det blitt 300 flere eldre over 67 år i Brønnøy. Frem til 2027 vil antallet økes ytterligere med 119.

I dag er det 160 personer med demens i Brønnøy. I 2040 er dette tallet steget til 312.

Årets kommunebudsjett ble vedtatt med et beregnet underskudd på 25,8 millioner. Kommunedirektøren anslår i siste rapporteringer at dette kommer til å øke med 23 millioner til. Vi kommer altså til å bruke 48,8 millioner mer på løpende drift enn vi har inntekter til i 2023.

Dette er arven etter fire bråkete år med Høyre og Senterpartiet ved roret.

Kommunepolitikere har for den neste perioden to valg:

1) Ta ansvar for situasjonen vi er i. I samarbeid med ansatte, innbyggere og andre politikere, jobbe hardt og løsningsorientert for å forberede Brønnøy kommune på fremtiden. Det vil gjøre oss i stand til å bli en god kommune å bo i også om 10, 20 og 30 år.

2) Stikke hodet i sanden og ikke forholde oss til det som venter oss.

Brønnøy trenger en fremtidsrettet økonomi med politikere som tar ansvar for mer enn å vinne neste valg. Jeg vil være en slik politiker!

(kilder til tall: SSB befolkningsstatistikk, Kommunebudsjett og 1 tertial rapport for Brønnøy kommune, demenskartet.no)

Siv Therese Aglen

Ordførerkandidat Brønnøy Arbeiderparti