Den meningsløse krigen Russlands president Putin har startet i Europa, er en stor forbrytelse og forferdelig for folket i Ukraina. Krigen er i strid mot folkeretten. Også Russland har forpliktet seg til å respektere grenser, og å løse konflikter uten bruk av vold. Måten det ukrainske forsvaret og folket har kjempet mot den russiske invasjonen og aggresjonen på har imponert verden, og antakelig sjokkert Putin. Kravet til Russland, fra de fleste land i verden, om tilbaketrekking og fred er dessverre ikke hørt. Ukrainerne kjemper fortsatt for sitt land, og for demokratiet i Europa. Mange kvinner, barn og gamle er drevet på flukt.

I tillegg til de akutte krisene en krig fører med seg, er en bivirkning av krigen at verden fjerner seg fra FNs viktige bærekraftsmål nr. 2 – å utrydde sult. Krig i verdens kornkammer er svært alvorlig, særlig for fattige mennesker og mennesker i utsatte situasjoner. Krigen er et varsko som viser oss hvor viktig det er å ta matsikkerhet på alvor. Nasjonal produksjon av jordbruksmat er viktig for oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og for å fremme bærekraftig landbruk. Trygghet for egen matforsyning betyr at vi må øke selvforsyningsgraden.

Mer lokalmat er et av tiltakene for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult. Senterpartiet har lenge hatt som mål å øke sjølforsyninga til 50 prosent innen kort tid, korrigert for importert kraftfôr. Dette høres kanskje ikke så ambisiøst ut, men det er det. Sjølforsyningsgraden ligger i dag under 40 prosent, og situasjonen i landbruket er vanskelig. Inntektene er lave og kostnadene har galoppert. Senterpartiet vil sørge for kostnadskompensasjoner og bedre inntekter i landbruket. Tallgrunnlaget for jordbruksavtalen skal gjennomgås, og forskjellene mellom inntekt i landbruket og andre grupper skal utjevnes.

Det er viktig at det dyrkes matkorn i Norge. Men det er også viktig å utnytte de store grasressursene, eng og beite. Beite i utmark har en viktig plass i framtidas matproduksjon. Bruk av beite er sirkulærøkonomi på sitt beste. Det er også bra for dyrevelferden. De samiske reindriftsutøverne er også bekymret for inntekta, og framtida for sin tradisjonelle næring og kultur. Tidvis låste beiter om vinteren på grunn av ugunstige værforhold og press på arealer som reindrifta bruker er utfordrende. I tillegg kommer utfordringene med rovvilt som forsyner seg av flokkene. Det er reineiere i Nordland som ikke kan slakte kalver lengre, for tilgangen på kalv er for lav. I Nordland er jerv, gaupe og ørn som holder på å spise seg ut av matfatet.

I en urolig verden er matvaresikkerhet umåtelig viktig. Vårt mål om økt norsk matproduksjon er viktigere i dag enn den har vært på tiår. Vi kjemper for bedre forhold både i landbruket og i reindrifta. Å sikre egen matproduksjon og beredskap er ikke usolidarisk, tvert imot gir det oss mulighet til å stå solidarisk sammen med de som kjemper for sin frihet.

Siv Mossleth

Stortingsrepresentant

Senterpartiet