Det må kreves stans av politiker fra regjeringskontorene som besøker Helgeland og gir uttalelser som bidrar til å forverre motsetningene for sykehusstrukturen i landsdelen vår.

En ukultur for vår rettsforståelse og demokrati å oppleve politikere og organisasjonsledere på reise til kriseområder for å høste stemmer for sine partier.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar i en konfliktskapende debatt i Helse Nord bør skje i forståelse med pågående prosessarbeid i Helse Nord og i forståelse med den oppgaven helseminister Ingvild Kjerkol har.

Helse Nords ledelse og styret sitter med det totale ansvar og er sammen med helseminister fullt til stede ved de oppgavene de har foran seg.

Relativismens diktatur

Det bør kreves ansvar av politiske organer, for oppagerende, mediestyrt retorikk mot helsekrig, sterkt driftet av regionalpolitisk og næringspolitiske krefter som er ødeleggende for vårt nasjonale fellesskap. Et angrep som føres både mot organisasjoner, mot nasjonal ledelse og mot helseministeren. En front, ett agerende, organisert folkeopprør som løper etter felles opprop uten å erkjenne eller akseptere objektive standarder som ligger i planløsningen for sykehusstrukturen i Helse Nord.

En desentralisert spesialisthelsetjeneste gjennom helsefellesskap, og gjennom bærekraftig helse- og omsorgstjeneste ved utadvendte sykehus / DMS (distriktsmedisinske senter), i fellesskap med hovedsykehusene i landsdelen.

Om innsikt og tillit til ledelsen i Helse Nord hadde vært til stedet for Helse Nords og Helse Norges plikter og arbeide for pasienter, ville vi vært spart for agerende folkeopprør for å tilfredsstille dagens ønsker og løsninger for lokalpolitikere og næringslivsinteresser.

Økonomien i Helse Nord

De påførte økonomiske konsekvensene for Helse Nord er dels et uføre ved innført revisjon av nasjonal inntektsmodell fra 2020, samt rekrutteringssvikt ved frislepp av legestillinger til Sør-Norge.

En revisjon som medførte lavere inntjening for Helse Nord, økte leiekostnader for helsearbeidere og leger og manglende muligheter for å kunne påvirke markedet-kreftene for helsepersonell.

I tillegg ser vi nasjonalt en tilspisset konkurranse om arbeidskraft ved fremvekst av private helsetjenester.

Desentralisering av spesialisthelsetjenesten

Pågående aksjoner mot helse og sykehusstrukturen for Helse Nord er ikke forenlig med «ropene» om «svekket sykehustilbud» og «helse- skadelig sentralisering.»

Helseskader kommer for livskritiske pasienter henvist til sykehus med manglende kompetanse.

For Helgeland kan to små sykehus være en blindgate for innleggelse av pasient med lett uvelhet som kamuflerer kompleksiteten av bakenforliggende sammensatte sykdommer som ikke får riktig behandling til riktig tid.

For Helgeland vil et hovedsykehus for 100.000 beboere, for populasjon over kommende generasjoner og for reisende langs kyst og innland være nødvendig, med riktig geografisk lokalisering for brukerne til Tovåsen/ Tovensykehuset i Leirfjord kommune.

Helse Nord er forpliktet

Sykehusstrukturen i Helse Nord må innstille seg til pålagte nasjonale forpliktelser som samlet ligger i arbeidene:

I: Helsepersonellkommisjonen arbeid NOU 2023-4: Tid for handling.

II: Fellesskapssykehuset; NOU 2023:8 – Styring, finansiering, samhandling og ledelse.

III: Generalistkommunesystemet; NOU 2023: 9 – Likt ansvar, ulikt forutsetninger.

Blant annet for gjennomføring av Helsefellesskap.

IV: Total Beredskapskommisjonen: Nå er det alvor.

Et møte hvor sivil- militær helseberedskap og helsetjeneste-akuttberedskap må innstille seg til katastrofehåndtering med pandemier og til oppgave med masseskadesituasjoner.

Den «akuttmedisinske kjeden» kommer i samhandling med prehospital tjeneste og spesialisthelsetjenesten ved nødvendig stort akuttsykehus for Helgeland.

Arbeidet for sykehusstrukturen for Helse Nord vil ha funksjonsfordeling som bør forstås og vil dels være pålagt for de situasjoner helseforetakene i Helse Nord vil stå overfor.

Harald Nyberg