Elevene trenger et godt lag rundt seg – der vaktmestre, helsesykepleiere, spesialpedagoger, vernepleiere, psykologer, miljøarbeidere og andre fagfolk jobber sammen med lærerne. Allikevel har politikerne i Brønnøy gjort vedtak, som har resultert i at assistenter/fagarbeidere i SFO og skole kan bli oppsagt, for så å måtte søke jobb på nytt. Planen videre jf. oppvekstsjefen er at assistentene/fagarbeidere for å oppnå 100 % stilling, må kombinere jobben mellom oppvekst og helse/omsorg. Utdanningsforbundet skjønner mattestykket, men er dette forsvarlig og hensiktsmessig arbeidsgiverpolitikk?

Elevene er på skolen for å lære. For at de skal lære mest mulig, trenger de lærere som kan bruke all sin tid på elevenes læring. I tillegg trenger de et støtteapparat som løser utfordringer i skolehverdagen. Derfor trenger vi flere yrkesgrupper i skolen. I dag bruker lærere mye tid på andre oppgaver enn å undervise – tid som skulle vært brukt på elevene.

En rekke oppgaver i skolen krever en kompetanse som andre yrkesgrupper enn lærerne har. Mange av disse oppgavene handler om skolens psykososiale miljø og utfordringer som enkeltelever bærer med seg, og her er assistenten/fagarbeideren en viktig brikke. Med en slik arbeidsgiverpolitikk som nå skjer i vår kommune, risikerer vi at flere dyktige og erfarne assistenter/fagarbeidere vil slutte og søke seg bort fra SFO og skole. Det gode laget er i ferd med å slå sprekker! Et svekket lag vil først og fremst få negative konsekvenser for elevene våre, men også for lærerne som blir igjen på laget.

Det er stor lærermangel i Norge, også i Brønnøy, som Utdanningsforbundet har skrevet om i et tidligere innlegg. Vi klarer ikke å rekruttere mange nok til lærerutdanningene, og tusenvis av utdannede lærere jobber ikke lenger i skolen. En av årsakene til dette, er at mange synes arbeidsbelastningen er blitt for stor. Flere nyutdannede lærere forteller om praksissjokk og slutter som lærere allerede etter 1 år. Da er det en særdeles dårlig strategi å utvide arbeidsfeltet til lærerne med enda flere oppgaver, både ift. rekruttering og likeså skulle klare å beholde lærere i skolen.

Å spille hverandre gode, snakket Nils Arne Eggen mye om i sin tid som fotballtrener. Hans filosofi med å fremheve hverandres styrker lyktes han stort med i Rosenborg, og han blir ansett for å være Norgeshistoriens mest suksessrike fotballtrener.

Hvordan skal vi i Brønnøyskolen kunne spille hverandre gode og skape helsefremmende skoler for både elever og ansatte, om vi mister assistentene/fagarbeiderne våre? Utdanningsforbundet vil avslutningsvis oppfordre politikerne til å ta opp denne saken på nytt. Kommunestyret er både arbeidsgiver og skoleeier med ansvar for både kommunalt ansatte og at barn -og ungdom får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud.

På vegne av styret i Utdanningsforbundet Brønnøy

Merethe Paulsen Blomstervik, lokallagsleder