En god ting ved å ta feil er gleden det bringer andre, var det en gang en politiker som sa. I Brønnøy kommunestyre 29. mars var det derimot ikke politikeren som tok feil, men kommunedirektør Frank Nilssen. Som tilskuer ble jeg vitne til at en sint kommunedirektør beskyldte politikerne, og spesielt varaordfører Tore Tveråmo, for å blande seg opp i hans saker ved å ha sendt inn spørsmål angående tariffoppgjør og lønnspolitikk. Han avbrøt også Tveråmo som sto på talerstolen med tilrop. En slik opptreden syns jeg både er uheldig og uakseptabel i et kommunestyremøte som gjør meg både trist og betenkt.

Men hva så med gleden? Jo, gleden kom dagen etterpå, da det viser seg at Nilssens påstand om at det bare er politikerne i Brønnøy som har tatt opp denne saken, er feil. Bystyret i Bodø tok opp samme sak i en interpellasjon 30. mars, og gjorde følgende vedtak som det ble flertall for: «Bystyret er opptatt av å beholde og rekruttere kompetent personell i oppvekstsektoren. Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en sak som beskriver hvordan kommunen kan bruke innsparte midler etter lærerkonflikten for å oppnå dette.»

Utdanningsforbundet er kjent med at KS har skrevet og instruert kommunedirektører og ordførere med den ene og andre tolkningen av hva KS og Utdanningsforbundet er enige om. Men, hovedtariffavtalen gir faktisk kommunene mulighet til å gi grupper av arbeidstakere et lokalt tillegg utenom tariffoppgjørene, og i skrivende stund fikk jeg melding om at Nesodden kommunestyre har gjort følgende enstemmig vedtak: «Kommunestyret ber kommunedirektør legge frem en sak som ser på muligheten for å gi lærere i kommunen et lokalt tillegg». Bl.a. kan 4.2.3. rekruttere og beholde eller 3.6 bonus i hovedtariffavtalen brukes.

Tveråmo stilte tre spørsmål til ordfører, der ordfører ba kommunedirektøren svare på ett. Dette spørsmålet lød: «Hvor mye har Brønnøy kommune spart på utsatt virkningsdato?» Kommunedirektøren gikk så på talerstolen og sa at han ikke ville svare på dette spørsmålet. I stedet holdt han et eget innlegg, der han blant annet sa at lærerne ikke har kommet dårligere ut etter lønnsoppgjøret enn andre kommunalt ansatte. Det må han gjerne mene, men det er heller ikke dette saken handler om. Saken dreier seg om at våre medlemmer i kap. 4 har fått en mye seinere virkningsdato (27. september) for etterbetaling av lønnsøkning enn alle andre kommunalt ansatte (virkningsdato 1. mai) og har dermed lidd et lønnstap i perioden 1. mai til 27. september 2022.

Utsatt virkningsdato for vår medlemsgruppe (lærere og barnehagelærere) har gjort at kommunen har spart penger, og vi venter fremdeles på svaret på hvor mange kroner dette er snakk om. Disse midlene kan gis som lokale tillegg til våre medlemmer om arbeidsgiver vil!

I Brønnøysunds avis 13. april uttaler kommunedirektøren seg om rekrutteringsutfordringene i vår kommune. Her sier han blant annet at situasjonen er fryktelig og at vi mangler kompetanseansatte, blant annet helsepersonell og lærere. Utdanningsforbundet har lenge vært klar over denne situasjonen og synes det er bra at administrasjonen belyser problematikken. Men, det er dessverre ikke bare rekruttering av nyansatte som er vanskelig. Vel så viktig er det å ta vare på de ansatte som allerede jobber i kommunen. Vi sliter stort for tiden med å beholde ansatte, både i oppvekst- og helsesektoren. Noe må derfor gjøres! Det er politikerne i kommunestyret som har det overordnede arbeidsgiveransvaret, både i forhold til å vedta nødvendige seniorpolitiske tiltak og for lønnspolitikken i kommunen.

I kommunestyret 15. februar vedtok et enstemmig kommunestyre blant annet følgende i sitt svar til KS: «Brønnøy kommune vil bruke lønnspolitiske virkemidler for å rekruttere, beholde og mobilisere ansatte i helse/omsorg og oppvekstsektoren. Dette gjelder også andre stillinger som kommunen opplever store utfordringer i å rekruttere og beholde av kvalifisert arbeidskraft.»

I dette må det sies å ligge klare føringer fra kommunestyret til administrasjonen. Om ikke disse lønnspolitiske virkemidler nå kan tas i bruk, gitt den alvorlige situasjonen vår kommune står oppi, så er det null verdt papiret det er skrevet på. Jeg vil oppfordre kommunestyret til å iverksette tiltak som vil kunne bidra til både å rekruttere og beholde kvalifisert ansatte slik at vi sikrer gode og forsvarlige tjenester til våre innbyggere, både for liten og stor.

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder

Utdanningsforbundet Brønnøy