I BA 26. april har Siv Mossleth (SP) et innlegg som må kommenteres.

I forbindelse med vedtaket i Helse Nord om opprettelse av PCI ved Nordlandssykehuset i Bodø ble det bestemt at tiltaket skulle evalueres etter fem år. Et eksternt ekspertutvalg ble nedsatt i 2023 og 12. april ble deres rapport framlagt. Den er lett tilgjengelig på nettet og anbefales for alle som vil ha balansert framstilling av saken. Rapporten går grundig inn i både økonomiske og helsemessige forhold.

Når tanken om PCI i Bodø ble lansert møtte den sterk motstand fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. De mente det ville være ufornuftig bruk av knappe ressurser, og at det ville svekke UNN i arbeidet med deres pålagte oppgaver som universitetssykehus. Av rapporten går det fram at når Helse Nord hadde fattet sitt vedtak om PCI ved Nordlandssykehuset i Bodø, så gikk UNN lojalt i gang med gjennomføring av tiltaket.

Enkelt kan man si at ved PCI går man via kroppens blodårer inn og blokker opp tette årer i hjertet. Primær PCI må utføres innen to timer etter infarkt og er derfor utenfor rekkevidde for de fleste nordlendinger. Trombolytisk behandling går ut på å løse opp tilstoppingen med medikamenter. Denne behandlingen bør starte allerede i ambulansen.

I styresak 137–2017 vedtok HN at det skal opprettes et PCI-tilbud på dagtid ved NLSH i Bodø. Tiltaket skulle organiseres som en senter-satellitt modell med nært samarbeid mellom UNN og NLSH. Av rapporten går det fram at samarbeidet ikke fungerer, uten at den sier noe om årsaken til det.

Behandling av hjertelidelser har hatt en rivende utvikling, og må karakteriseres som en suksess- historie. I rapporten framheves UNN og UIT for fremragende forskning med internasjonal anseelse. Mossleth gir det inntrykket at hun mener dette er en unyttig professorgreie som de driver på med for å pleie sin forfengelighet. Fri oss fra politikere med en slik holdning til forskning og kunnskap om livsviktige saker.

Rapporten framhever flere ganger viktigheten av den prehospitale tjenesten med tidlig oppstart med trombolyse. Det er særlig viktig for oss på Helgeland for vi har ikke mulighet til å nå NLSH i Bodø innen 2 timer for primær PCI. Vi som bor langt fra maktens sentre i Nord-Norge føler stadig presset fra den elendige økonomien til Helse Nord. Det kan nevnes Helgeland Rehabilitering, som har gitt mange mennesker et bedre liv etter alvorlige sykdommer, er nedlagt, saken om flytting av ambulansebåten fra Vega og nå flytting av ambulansen fra Sømna til Brønnøysund. Alt dette er til ugunst for vår helse og sikkerhet.

Ekspertutvalget har innhentet en grundig rapport fra Hjerteinfarktregisteret. Konklusjonen derfra kan leses på side 26 i utvalgets rapport. Her står det at oppstart av PCI-tiltaket i Bodø har ikke gitt noen helsemessig gevinst. Før oppstart av PCI i Bodø hadde HN minst like god statistikk som resten av landet.

Av positive virkninger av PCI-tilbudet nevnes at det har gitt et løft for det kardiologiske miljøet ved NLSH Bodø. Det nevnes også kortere reiser til behandling for nordlendinger, særlig sør for Bodø.

Avslutningsvis går ekspertutvalget inn for at PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset videreføres i en velfungerende samarbeidsmodell hvor UNN har det overordnede faglige ansvaret også ved Nordlandssykehuset. Dette mener utvalget er i tråd med vedtaket i Helse Nord om opprettelse av PCI-tilbud i Bodø.

Hvis dette ikke kan la seg gjøre, går utvalget inn for å avvikle tiltaket i Bodø og samle all invasiv kardiologi ved UNN. UNN har kapasitet til det.

Innholdet i Mossleths innlegg i BA står i grell kontrast til den grundige behandlingen i ekspertutvalget. Hennes konklusjon er uten dekning og framstår som et rent stemmefiske i Bodø og omegn.

Ekspertutvalget har kommet fram til at PCI-tiltaket i Bodø netto koster ca. 20 millioner kroner i året. Ved utvidelse til 24/7 åpning må dette beløpet mangedobles. Hvor vil Mossleth hente pengene til et tiltak som ikke har gitt helsemessig gevinst? Helse Nord må snu på hver stein for å klare å opprettholde et noenlunde forsvarlig helsetilbud i regionen. Hvilke tilbud i Helse Nord vil hun legge ned? Det opplyses at Helse Nord har over tusen ledige stillinger. Stort bedre er det ikke i resten av Helse-Norge. Så, hvor vil hun hente fagfolkene? Fra svindyr innleie?

Petter Rønning

Menig sømnaværing

Petter Rønning kommenterer Siv Mossleths leserinnlegg om PCI (perkutan koronar intervensjon), en skånsom behandlingsteknikk for å åpne trange eller tette blodårer rundt hjertet. Foto: Bente Milde